Construcció del nou equipament cívic i reforma de la plaça de la maurina i dels carrers de l'entorn.

Construcció del nou equipament cívic, reforma de la plaça i de l'entorn

El Pla de Barris és una actuació integral que es va preveure inicialment pel període 2008-2012. Posteriorment s'han aprovat dues pròrrogues de manera que la vigència del pla s'ha ampliat al període 2008-2018. Durant aquests anys s'injectarà 16 milions d'euros al barri. La inversió generarà canvis importants al barri des del punt de vista de la seva aparença amb millores als carrers i places o un nou equipament a la Plaça del barri, però també des del punt de vista de les dinàmiques socials amb el treball sobre la convivència i la dinamització comercial i econòmica.

L'Ajuntament de Terrassa i la Generalitat de Catalunya aporten els fons necessaris per a aquest programa, finançant a parts iguals el projecte.

Pròrroga del Projecte 2008-2018

El Projecte d'Intervenció Integral de La Maurina, inicialment, tenia una durada de 4 anys (2008-2012). No obstant això, l'any 2012 la Junta de Govern Local acordà sol•licitar una pròrroga per a l'execució del projecte per un període de dos anys i aprovà un nou pla econòmic-financer 2008-2014.

Al llarg d'aquest dos primers anys de pròrroga va continuar en funcionament l'espai Punt Maurina i diferents  programes adreçats al col•lectiu de joves, als nuclis familiars i als infants, així com el programa pel foment de la convivència i el de mediació i assistència a les comunitats de veïns. També aquells destinats a donar suport al conjunt del projecte en aspectes administratius, econòmics i de comunicació. 

Pel que fa a les actuacions urbanístiques pendents, cal destacar com a obres d'execució del projecte d'urbanització de la Pl. de la Maurina i la construcció d'un nou equipament.Altres  actuacions urbanístiques de menor quantia són l'adequació de passatges i la millora de la permeabilitat dels equipaments.

El  Decret 53/2012 amplia la possibilitat de prorrogar la durada dels projectes quatre anys més  de manera que els diferents Plans de Barris es puguin executar amb un finançament més dilatat. Així, en data 17 de desembre de 2014 la Junta de Govern Local va aprovar la sol•licitud d'una nova pròrroga a la Generalitat de Catalunya per un període de quatre anys més, fins a finals de l'any 2018.

La justificació de la nova sol·licitud de pròrroga es basa, d'una banda en el compromís municipal d'execució total del projecte -del que resten accions per completar-, i d'altra banda, en la persistència d'aspectes desfavorables al territori –agreujats per la crisi dels darrers anys- que requereixen de la continuïtat i el suport directe als veïns i veïnes del barri pel que fa als programes de caire social.