Les pròrrogues a la planificació inicial del Pla de Barris han fet que els diferents programes previstos hagin passat per fases diverses. Algunes d'aquestes intervencions ja han complit els seus objectius. Tanmateix, s'ha valorat convenient la prolongació d'algunes actuacions, bé perquè les condicions que les feien necessàries en un principi es mantenen, o bé perquè la disposició de recursos ha fet recomanable el seu ajornament.

En aquest apartat es fa el repertori dels programes que encara estan en marxa.