El Reglament Municipal per la Igualtat de Gèneres

El Servei de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa s'encarrega de vetllar per la inclusió de la igualtat de gènere en totes les normatives i accions que duen a terme els serveis i organismes de la corporació, de prestar l'assessorament, informació, orientació i atenció a totes les dones sobre els seus drets, i especialment aquelles dones que pateixen violència masclista, i de planificar, implementar i avaluar activitats de sensibilització, formació i recerca vinculades a la igualtat entre dones i homes, així com la resta que s'especifica en la normativa que el regula, el Reglament Municipal per la Igualtat de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa

 

El Llibre d'Estil amb Perspectiva de Gènere

L'Ajuntament de Terrassa va detectar la necessitat de dotar-se d'un instrument com un llibre d'estil, per poder així establir criteris comuns i pautes clares en la comunicació institucional. Com a institució pública, l'Ajuntament de Terrassa es compromet a combatre la discriminació, promoure la lluita contra els estereotips de gènere i sensibilitzar sobre qüestions de drets i no violència cap a les dones.

El fenòmen més freqüent en l'ús sexista de la llengua és l'abús de l' anomenat masculí genèric . El català és una llengua amb marca de gènere i la utilització del masculí genèric, a més de despertar ambigüitat i confusió, freqüentment conviu amb un androcentrisme lingüístic que confon el masculí amb l'universal. Per aquesta raó, les recomanacions per a un ús no sexista ni androcèntric del llenguatge insisteixen en la necessitat de buscar fórmules alternatives, sempre que sigui possible, a l'ús del masculí genèric, encara que aquest sigui correcte des del punt de vista estrictament lingüístic.

Parlem de comunicació en lloc de llenguatge per emfatitzar el seu potencial de transmissió de missatges, valors i maneres de veure el món. La comunicació, que contribueix a perpetuar imaginaris, pot també contribuir a construir-ne de nous i difondre relacions més justes i equitatives.

Aquestes pautes volen ser una guia per a tota la comunicació que emet l'Ajuntament, tant la interna com l'externa, Entenem que la comunicació, sigui qui sigui la persona receptora, ha de seguir unes pautes comunes i coherents. 

L'objectiu últim d'aquest Llibre d'Estil és que tot el personal de l'Ajuntament interioritzi aquestes pautes i les faci pròpies, adaptant-les a contextos diferents i sentit-se còmodes en el seu ús. Tot això contribuirà de forma important en la transmissió de valors de justícia social i d'equitat de gènere.

La Guia de Recursos i Serveis per a dones del Partit Judicial de Terrassa (Terrassa, Matadepera, Viladecavalls, Vacarisses, Ullastrell i Rellinars)

Una eina orientada a difondre els instruments que tenim a Terrassa i la seva àrea d'influència per defensar els drets de les dones a la seguretat, a la igualtat, a la llibertat i a la qualitat de vida. L'edició d'aquesta Guia corre a càrrec de l'Ajuntament de Terrassa i el Consell Comarcal del Vallès Occidental. En les seves pàgines trobareu recursos i serveis adreçats específicament a dones i d'altres que s'orienten al conjunt de la població i dels quals les dones també en poden ser beneficiàries.

 

Manual d'ajuda a dones

Mitjançant el Manual d'ajuda a dones, es donen eines per identificar els diferents tipus de violència domèstica, i uns consells pràctics per actuar abans, durant i després d'una agressió. 

 

 

 

 

 

Dona i capacitats

La Regidoria de Polítiques de Gènere, amb la col·laboració de la Federació ECOM, ha realitzat l'informe Dones i Discapacitat a Terrassa responent a dos objectius: per una banda, donar a conèixer les diverses realitats que viuen les dones amb discapacitat a Terrassa i, per l'altra, aportar elements de reflexió i possibles eines d'actuació per a la planificació i la intervenció en projectes i programes de la ciutat adreçats a aquest col·lectiu.

L'estudi s'ha estructurat a partir de la realització d'entrevistes a dones amb discapacitat i entitats que treballen en aquest àmbit. També s'han realitzat entrevistes personalitzades i qüestionaris dirigits a personal tècnic per tal de crear un recull de les actuacions que s'estan duent a terme des de l'Ajuntament de Terrassa.

Clicant sobre els següents enllaços podreu trobar els 2 documents que es van derivar de l'estudi:

 

El procés de transversalització de la perspectiva de gènere (Eva Alfama i Marta Cruells) L'experiència de l'Ajuntament de Terrassa.

Sobre com incorporar la perspectiva de gènere en les diferents polítiques de l'Ajuntament de Terrassa, partint de la feina quotidiana que realitzen les persones que s'encarreguen de dirigir i gestionar les administracions locals. Aquest treball serveix de guia i exemple per a altres municipis que es trobin en el mateix procés.

Veure el document complet

 

 

 

Des de la Regidoria de Polítiques de Gènere, també hem desenvolupat una lína de recerca en violència masclista, dins de la qual podem destacar:

La detecció de la violència domèstica: validació externa de l'índex d'abús en la parella

(Anna Torres - Purificación Navarro- Lluïsa García-Esteve - Maria Jesús Tarragona -Carlos Ascaso - Zoe Herreras - Estel Gelabert- Maria Luisa Imaz - Alba Roca - Susana Subirà - Rocío Martín-Santos)

 

Si voleu consultar les dades dels Serveis d'Atenció:

Memòria del SIAD Terrassa 2017