Entitats, associacions, empreses, partits polítics, serveis municipals del propi Ajuntament i col·lectius ciutadans poden sol·licitar la utilització d'una sala i/o equipament municipal per a la realització d'activitats.

Reserves puntuals o periòdiques

Les reserves poden ser puntuals o periòdiques. Les sales podran ser utilitzades amb caràcter estable per entitats inscrites al RMEAC o altres Registres oficials.

Procediment

  • Podeu demanar la reserva de sales als centres i casals cívics municipals per Internet, a través del tràmit de la Seu Electrònica – Reserva de sales i espais als equipaments cívics 
  • La sol·licitud haurà d'incloure entre d'altres, dades bàsiques d'identificació de l'entitat, així com informació sobre la sala sol•licitada, data i horari, el material necessari, l'aforament i l'activitat prevista
  • En el cas que a l'activitat participin menors d'edat, l'entitat haurà de presentar la Declaració responsable de disposar de la certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals del personal adscrit a la seva entitat. Aquesta Declaració està disponible a l'apartat "Impresos" del tràmit de reserva de la Seu Electrònica.
  • A la cessió dels espais se'ls aplica la Taxa 3.19 d'ús d'espais d'equipaments i edificis municipals

A tenir en compte

  • La sol·licitud només està adreçada a entitats, associacions i col·lectius, no a persones individuals
  • La reserva de la sala comporta la cessió de l'espai, durant el temps establert. El muntatge i desmuntatge serà responsabilitat de l'entitat sol·licitant. Per tant, s'ha de preveure el temps necessari per al muntatge i el desmuntatge i incloure'l a la sol·licitud
Documentació

Trobareu més informació al Reglament d'ús dels equipaments cívics municipals i als reglaments específics. També podeu consultar els preus a la normativa vigent: