La revetlla de Sant Joan es celebra tradicionalment la nit del dia 23 de juny i s'organitzen festes de caràcter veïnal i fogueres.

Aquest any 2021, les celebracions continuaran amb restriccions i s'hauran de seguir les mesures i normatives sanitàries marcades per a la prevenció de la COVID-19.
 
Només seran autoritzades les revetlles sol·licitades per les entitats veïnals i associacions de comerciants. Així mateix, les activitats hauran de garantir el compliment de les mesures de seguretat presentant, part dels organitzadors, una declaració responsable per del compliment de les mesures de prevenció de la COVID-19. No estaran permeses les revetlles sense autorització prèvia.
 
Les condicions actuals per celebrar la revetlla de Sant Joan d'enguany seran les següents:
 
1. Complir amb tota la normativa, els requeriments i protocols (plans sectorials en relació amb la COVID-19), tant els actuals com els futurs que puguin anar establint les autoritats en relació a l'activitat que volem desenvolupar. La normativa, els protocols i requeriments poden derivar de la Generalitat de Catalunya, com també poden ser establerts pel govern estatal.
 
2. Que l'horari de funcionament a la via pública, en cap cas, superarà les 01.00 hores del dia següent.
 
3. Que l'espai on es dur a terme l'activitat estarà perimetrat per poder garantir que no concorren factors d'imprevisibilitat que pertorbin el moviment o la circulació segura de les persones i que aquest perímetre es farà amb elements no fixes, tipus cintes o elements existents del carrer.
 
4. Designar personal pel control d'aforament.
 
5. Que els assistents tinguin reserva prèvia.
 
6. Habilitar dispensadors de gel o solució hidroalcohòlica a l'accés.
 
7. Elaborar un registre amb les dades identificatives i de contacte de les persones assistents a l'esdeveniment; nom i cognoms, telèfon de contacte o altre via per poder contactar, per si calgués fer una traçabilitat de casos positius de COVID-19 i informar als assistents que:
 
El responsable del tractament de les dades serà entitat organitzadora de l'activitat.
La finalitat de la recollida de dades és la per la participació en l'activitat i únicament aquestes dades podran ser transferides, en cas que algun participant donés positiu de COVID-19, als efectes del control de les autoritats sanitàries i per tal que puguin portar a terme les activitats de rastreig i comunicació.
Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la què es varen facilitar i per depurar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació.
Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació o oposició al tractament, digirint-vos al responsable de l'organització de l'activitat.
 
8. Que les dimensions dels espais perimetrats respondran a les exigències següents:
 
Un accés d'entrada  i sortida diferenciats per evitar creuaments.
Es recomana que els grups siguin com a màxim de 10 persones i s'han de mantenir 2 m entre grups.
Com a màxim 6 persones per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.
S'ha de garantir la distància d'1 metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència i que el tipus i mida de taula  permeti que es garanteixin aquestes distàncies.
 
9. Que només es permetrà el sopar en els espais habilitats.
 
10. Que els aliments i serveis (coberts i estovalles) es presentaran en format individual, a excepció si pertanyen al mateix grup de convivència.
 
11. Que els assistents han de portar el menjar de casa.
 
12. Que no podrà participar en la celebració cap persona que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19.
 
13. Que a partir de 6 anys  serà obligatori l'ús de la mascareta i que cal portar la mascareta en tot moment, a excepció  del moment de menjar o beure.
 
14. Es permet el ball si es fa en espais degudament habilitats i s'eviten aglomeracions (aforament màxim 1 persona/2,5 m2) i amb l'ús de mascareta. Per tal de poder controlar l'aforament, caldrà establir un control d'accés en forma de registre de persones que hi accedeixen, el qual s'ha de guardar durant un mes.

• La disposició de les persones assistents ha de limitar els grups a un màxim de 10 persones i amb la distància física d'1,5 metres entre diferents grups.
• Es permeten els serveis complementaris de bar i de restauració, amb subjecció a les condicions establertes per a la restauració a l'apartat 11 de la resolució SLT/1934/2021. El consum de begudes es farà sempre amb una separació interpersonal d'1,5 m entre els clients, excepte que es tracti de convivents. Només es permet el consum de begudes a les zones de bar/restauració, que hauran d'estar delimitades de la resta de la zona de ball.
• L'horari de tancament en cap cas superarà les 03.30 hores, més 30 minuts addicionals pel desallotjament.

15. Que en la fase de desmuntatge, cada grup s'emportarà les deixalles generades per gestionar i llençar al contenidor municipal corresponent i l'espai quedarà net.
 
16. Que si el mobiliari emprat no pertany a cada persona assistent, caldrà netejar i desinfectar.
 
17. Que es preveurà una sortida esglaonada.
 
18. L'ús d'aquest espai queda condicionat a l'evolució de la pandèmia.


Enguany s'han atorgat 13 llicències de casetes de venda de productes pirotècnics a la via pública i 5 autoritzacions de revetlles.

Podeu consultar el BAN Fogueres de Sant Joan i les recomanacions que fa Protecció Civil en relació a les fogueres i petards.