Informació per a l'expedició de la targeta acreditativa de la discapacitat a les persones amb el nom sentit

Les persones destinatàries són persones transgèneres o intersexuals, ja siguin majors o menors d'edat, que tinguin reconegut un grau igual o superior del 33%, tinguin expedida la
targeta sanitària amb el nom sentit i que, per diferents motius, no han tramitat el canvi de nom de naixement al nom sentit o el canvi està en tràmit i, per tant, aquest segon no consta
en el seu document d'identificació personal (DNI o NIE).

Per iniciar el tràmit per tant, és necessari que:

 • La persona interessada tingui expedida la targeta sanitària amb el nom sentit
 • La persona interessada tingui la targeta acreditativa de la discapacitat
 • En els casos dels menors d'edat, caldrà aportar el consentiment dels progenitors/progenitores o representants legals

Dades que s'han de demanar a la persona interessada (s'ajunta full de sol·licitud):

 • Nom de naixement
 • DNI/ NIF /NIE
 • Nom sentit
 • Cognoms
 • Confirmació de l'adreça d'enviament de la targeta.

Documentació a presentar:
Majors d'edat:

 • Fotocòpia DNI
 • Fotocòpia targeta acreditativa de la discapacitat
 • Fotocòpia targeta sanitària amb nom sentit

Menors d'edat:

 • Autorització de canvi de nom signada pels progenitors/progenitores o representants legals
 • Fotocòpia DNI dels progenitors/progenitores o representants legals
 • Fotocòpia targeta acreditativa discapacitat actual
 • Fotocòpia targeta sanitària amb nom sentit

La persona interessada rebrà la nova targeta al domicili que hagi indicat en la sol·licitud.

S'ha d'informar a la persona interessada que en el cas que hagi de mostrar el DNI*, la targeta acreditativa de la discapacitat amb el nom sentit, s'haurà d'acompanyar amb el
faig constar de la Direcció General d'Igualtat i la targeta sanitària.

*El fet d'haver de mostrar o no el DNI, dependrà de l'organisme o entitat davant del qual vulgui acreditar la condició de persona discapacitada per beneficiar-se dels drets o avantatges que aquesta atorga