Calendari fiscal
El calendari fiscal, disponible a la Seu Electrònica, permet disposar de tota la informació tributària relativa a l'exercici actual. Podreu consultar els períodes i dates de càrrec de tots els impostos i taxes municipals, així com informació sobre la domiciliació dels rebuts i les bonificacions existents per pagar els principals tributs en un únic termini.

L'Ajuntament fa arribar també el calendari fiscal amb informació sobre les bonificacions als domicilis de les persones contribuents amb l'objectiu de millorar la informació i l'atenció tributària als ciutadans i ciutadanes de Terrassa i, alhora, facilitar el compliment dels deures tributaris.

Bonificació i exempcions tributàries
Les ordenances fiscals preveuen diverses bonificacions i exempcions per capacitat econòmica, de caràcter social, per bon comportament ambiental i per al  foment de l'activitat econòmica.

Per al 2017, s'ha aprovat un escalat de bonificacions per capacitat econòmica més progressiu i ampli d'aplicació que contempla bonificacions des del 25% fins al 90%. Els principals tributs que preveuen bonificacions per capacitat econòmica són:

  • Plusvàlua (herències)
  • IBI (habitatges de protecció oficial)
  • Taxes sobre la Gestió de Residus 
  • Centres Docents de Titularitat Municipal
  • Instal·lacions Esportives
  • Animals de Companyia
  • Horts Municipals
  • Cementiri

Les bonificacions a famílies nombroses i monoparentals també segueixen un escalat per ingressos, amb un màxim de 47.168,67 euros, adaptant els trams al nombre de fills. Van des del 5% fins al 90%.  Els principals tributs que contemplen aquestes bonificacions són: Impost sobre Béns Immobles (IBI), Taxes sobre la Gestió de Residus o Centres Docents de Titularitat Municipal, entre d'altres.

L'any 2016, l'Ajuntament va donar ajuts al pagament de l'IBI i bonificacions fiscals per import de 4.282.005,25 euros. Una xifra que iguala la que es va assolir el 2014, i que supera notablement la de 2015.

El Calendari Fiscal i les bonificacions existents també es poden consultar: