La targeta sanitària individual (TSI) és el document que identifica i permet l'accés als centres i els serveis del sistema sanitari públic assignats.

Des del 2016, l'Àrea per a la Igualtat de tracte i no-discriminació de persones LGBTI, conjuntament amb el Departament de Salut i el Catsalut, promou el canvi pel nom del gènere sentit a les targetes sanitàries a les persones trans* adultes, i menors d'edat a petició dels seus tutors legals.

*L'asterisc inclòs en la paraula trans pretén visualitzar i incloure la gran diversitat d'identitats i percepcions del gènere: persones transgènere, transsexuals, crossdressers, genderqueers, agènere, no-binàries, fluides, transvestits i tantes altres.

Des del 13 de desembre de 2017, amb l'Acord per a la prestació del Servei d'Atenció Integral a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere (SAI DASIG) signat per l'Àrea per a la Igualtat de tracte i no-discriminació de persones LGBTI+ i l'Ajuntament de Terrassa, les persones empadronades a Terrassa poden tramitar la targeta sanitària amb el nom sentit al SAI DASIG:

Com es pot sol·licitar la targeta sanitària amb el nom sentit?

Cal demanar cita prèvia al Servei d'Atenció Integral a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere de Terrassa (SAI DASIG) i portant la documentació següent:

  • Targeta sanitària actual
  • DNI/Passaport/NIE

Menors d'edat:

  • Llibre de família
  • Autorització signada pels representants legals (amb pàtria potestat)
  • DNI/Passaport/NIE dels representants legals (pares/mares/tutors/es)
  • Targeta sanitària actual

Juntament amb la TSI nova, es lliurarà a la persona sol·licitant un certificat de la Direcció General d'Igualtat amb què es fa constar la correspondència entre DNI/Passaport/NIE i TSI.