Aquest Congrés s'adreça a totes aquelles persones que tinguin interès en conèixer i analitzar la bretxa de gènere en els camps de la ciència i la tecnologia.

Prendre consciència i coneixement és qüestió bàsica per a canviar el model actual i construir un nou model -amb perspectiva de gènere- més just i beneficiós per a la societat.

El congrés s'estructura en els següents àmbits:

Dones i tecnologia

Dones i salut

Dones i ciència

Divulgació i Comunicació

Comitè Científic:

 • Eva Blanco (HP)
 • Núria Codern Bové (EUIT-UAB)
 • Encina Calvo Iglesias (Física, USC)
 • Beatriz Escribano Rodríguez de Robles (Càtedra Unesco de la Sostenibilitat-UPC)
 • Eva Fernández Lamelas(EUIT-UAB)
 • Maria Isabel Ponferrada (Observatori per la Igualtat-UB)
 • Anna Pujol Ferran (ESEIAAT-UPC)
 • Núria Salán Ballesteros (ESEIAAT-UPC)

Comitè Organitzador

 • Beatriz Escribano Rodríguez de Robles (Càtedra Unesco de Sostenibilitat-UPC)
 • Eva Fernández Lamelas (EUIT-UAB)
 • Esther López Cibantos (Ajuntament de Terrassa)
 • Anna Pujol Ferran (ESEIAAT-UPC)
 • Núria Salán Ballesteros (ESEIAAT-UPC)
 • Servei de Polítiques de Gènere
 • Servei d'Universitats
 
 
Dones i Tecnologia
 • Dones tecnòlogues pioneres, foment de la seva visibilitat i valor
 • L'ensenyament de la Tecnologia en les diferents etapes educatives i la perspectiva de gènere
 • Innovació en projectes tecnològics educatius amb perspectiva de gènere dins les diferents etapes formatives. Exemples de projectes aplicats
 • Idees per a incentivar les vocacions tecnòlogues en les nenes i noies i en l'etapa prelaboral
 • El rol de les dones a la indústria en els diferents àmbits: com a treballadores/obreres, sindicalistes, tècniques/tecnòlogues, nivells de responsabilitat i empresàries
 • Dones tecnòlogues i els prejudicis socials. Estereotips i connotacions socials
 • Dones, recerca i patents. Visibilitat de la innovació tecnològica i productes patentats per dones
Dones i salut
 • Formació de gènere transversal i integrada als currículums formatius de les professions relacionades amb la salut que contempli la diversitat d'orientació sexual i d'identitats de gènere
 • Prevenció i atenció en violència masclista
 • Condicionants de la salut per raó de gènere causants de desigualtats i d'inequitat en salut
 • Anàlisi de les formes diferencials d'emmalaltir en funció del sexe i les manifestacions i medicalització del malestar de les dones
 • Bones pràctiques en l'atenció assistencial a dones i a persones amb diversitat sexual i d'identitat de gènere
 • Experiència en i amb la comunitat per tal de combatre les desigualtats de gènere, promoure entorns segurs i saludables i desenvolupar la capacitat d'agència de les dones
 • Projectes i metodologies de recerca sensibles al gènere que evitin els biaixos relatius al sexe
Dones i Ciència 
 • Asèpsia, objectivitat i neutralitat en el discurs científic. Models i estereotips de gènere dins de la construcció científica
 • Rol de les dones en la història de la ciència. Evolució del paper de les dones, des d'una perspectiva històric-social
 • Barreres i problemàtiques associades a l'accés de les dones a la formació científica i tecnològica
 • Visibilitat de les dones en l'àmbit científic i projecció futura
Divulgació i comunicació en la ciència i tecnologia 
 • Invisibilitat del rol de les dones en la història de la ciència i la tecnologia
 • Relació entre l'absència de models femenins i la infrarepresentació de les dones en la ciència i la tecnologia
 • Dones i piràmides professionals, masculinització dels rols de poder. Com trencar el sostre de vidre
 • L'apoderament de les dones. Models masculins, transmissions d'aquests i jerarquies
 • La responsabilitat dels mitjans de comunicació en la transmissió dels estereotips sexistes