Us convidem a presentar comunicacions al Congrés Dones, Ciència i Tecnologia - 2019

Ampliat el termini fins l'1 de febrer

Per poder assistir al congrés cal fer la inscripció seguint les indicacions del formulari d'inscripció. La participació en aquest congrés és gratuïta.

Comunicacions

Les aportacions al congrés contemplen diverses possibilitats que es detallen a continuació. L'avaluació de les propostes es farà mitjançant un Comitè Científic, format per persones expertes en les temàtiques del congrés.

Llengües

S'admetran treballs, per a la seva publicació, en Castellà, Català i Anglès, si bé les llengües vehiculars del congrés seran Castellà i Anglès.

Àmbits i temàtiques

Els eixos temàtics del congrés són els següents:

Dones i Tecnologia

Dones i Salut

Dones i Ciència

Divulgació i comunicació en ciència i tecnologia

Trobareu els descriptors de cada àmbit a l'apartat Informació

Presentació de treballs:

Propostes: per presentar una proposta de comunicació al Congrés, cal remetre un document de 400-500 paraules que contingui:

 • Títol (explícit, precís i que reflecteixi el contingut del treball)
 • Dades d'autoría: noms icognoms, entitat/empresa, dades de contacte 
 • Objectius i descripció metodológica 

Aquestes propostes cal que siguin trameses abans del 1 de febrer de 2019 mitjançant correu electrònic a treballsWSCITECH2019@terrassa.cat. Totes les propostes seran avaluades per un comitè i es donarà resposta personalitzada d'acceptació abans del 8 de febrer de 2019.

Un cop acceptada la proposta, caldrà que es desenvolupi en un d'aquests formats:  Articles-extended paper, Article-one page paper o Poster

 • Articles-extended paper:

Aquests treballs tindran una extensió d'entre 4 i 10 pàgines i s'han de lliurar en format word o pdf, tot seguint les pautes de la plantilla articles-extended pel que fa a format i contingut.

El títol ha de ser explícit i precís, reflectint el contingut del treball i en l'idioma de la comunicació. Les dades d'autoria cal que estiguin clarament indicades amb nom i cognom, entitat/empresa de procedència, localització geogràfica i adreça de correu electrònica de contacte.

Cal que les paraules clau estiguin especificades amb claredat i que el cos del treball contempli els apartats següents: Introducció /Objectius, Desenvolupament , Metodologia, Resultats, Conclusions i Bibliografia (segons normativa APA o Vancouver, o segons pautes de plantilla articles-extended).

 • Articles-one page paper:

Aquests treballs tindran una extensió de 2-3 pàgines i s'han de lliurar en format word o pdf tot seguint les pautes de la plantilla articles-one page pel que fa a format i contingut.

El Títol ha de ser explícit i precís, reflectint el contingut del treball, i en l'idioma de la comunicació. Les dades d'autoria cal que estiguin clarament indicades amb nom-cognom, entitat/empresa de procedència, localització geogràfica i adreça de correu electrònica de contacte.

Cal que les paraules clau estiguin especificades amb claredat i que el cos del treball contempli els apartats següents: Objectius, Proposta i Objectius, Proposta i Resultats, segons pautes de plantilla articles-one page.

 • Pòster:

Son exposicions gràfiques d'experiències d'intervenció i innovació pròpies dels eixos d'aquest congrés. Estaran exposats al llarg del mateix, en espais habilitats expressament per aquest fi.

Les comunicacions en format pòster estaran exposades durant la sessió a que estiguin assignades. Hi haurà sessions de pòsters en franges horàries diferents. Les sessions es poden consultar al programa.

En el pòster ha de figurar el següent contingut:

 • Títol
 • Dades del(s) autor(s) o equip responsable
 • Introducció
 • Objectius
 • Descripció
 • Aspectes més rellevants
 • Resultats o conclusions

Normativa del format:

Descarregar el Logotip del Congrés. Col·locar-lo a la part inferior del pòster

Les dimensions dels pòsters seran com a màxim de 120 cm (vertical) per 80 cm (horitzontal) que permetin una lectura clara a un metre i mig (1,5 m) de distància.

Impressió en paper, cartolina o paper fotogràfic. El material que s'utilitzi no haurà de ser excessivament gruixut o pesat, a fi d'assegurar la seva fixació al panell

Procediment de participació:

L'autor/a haurà d'enviar una versió digital del cartell en format jpeg o pdf mitjançant la plataforma Drive, abans del dia 15 de gener del 2019.

L'autor/a proponent es farà càrrec de la impressió i port del cartell. A la seva arribada al Congrés, la Secretaria Tècnica li proveirà un panell de fusta i li facilitarà cinta adhesiva per a la fixació del cartell.

Els mateixos autors els hauran de col·locar des de primera hora (del mati o de la tarda) del dia assignat pel Comitè Científic per la seva exposició. Comptaran amb l'ajuda d'un encarregat de sala. A més a més hauran de quedar-se al lloc de la sessió per la presentació i el debat. Els pòsters s'hauran de treure una vegada hagi finalitzat la sessió.

Totes les comunicacions, independentment del tipus de format de presentació (oral, pòster, electrònic), seran acreditades mitjançant una única categoria, "comunicació".

Terminis (deadlines)

 • Data límit d'enviament de propostes (400-500 paraules): 1 de febrer de 2019
 • Data límit de comunicació d'acceptació de treballs: 8 de febrer de 2019
 • Data límit de lliurament de treballs acceptats en versió definitiva (article extended-paper, article-one page paper, poster): 15 de febrer de 2019
 • Celebració del congrés: 6 i 7 de març de 2019

 

Publicació dels treballs:

Els treballs acceptats per a la seva presentació/publicació seran editats en un volum digital que es farà públic en dates prèvies al congrés.

Accessibilitat:

Si requeriu suports a la comunicació o mesures d'accessibilitat, sol·liciteu-ho amb antelació al mail de contacte. 

Protecció de dades:

Les dades de caràcter personal que siguin facilitades mitjançant els formularis seran destinades exclusivament als fins declarats per aquest congrés i no estaran disponibles per a cap altra finalitat ni persona. Les dades que constin als documents lliurats com Articles -Extended,  Articles-On Page i Posters seran publicades i la responsabilitat d'aquesta publicació serà dels autors corresponents.

Contacte:

Per a qualsevol informació complementària o comunicació, podeu adreçar-vos al correu electrònic congresWSCITECH2019@terrassa.cat