S'han executat les obres pendents de la xarxa de clavegueram de Les Martines (la major part a l'àmbit del Torrent de les Carbonelles), amb una longitud de més de 3 quilòmetres.

Les característiques principals de les obres han estat:

  • Moviments de terres necessaris per a la implantació de la xarxa de 3.175 metres de longitud total
  • Tractament de talussos i murs
  • Excavació de la rases i implantació de tubs de 40 centímetres de diàmetre
  • Càrrega i transport de les terres que no s'hagin pogut aprofitar a centre de reciclatge
L'import total de les obres ha estat de 2,9 milions d'euros, dels quals el 80% ha estat finançat pel Fons de Cohesió Europeu.