L'Ajuntament cedirà un solar a la Fundació AMPANS per a la construcció d'una residència i centre de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual i alt grau de dependència

La cessió del solar, situat al carrer de la Castellassa i que serà per 75 anys, se sotmetrà a votació al proper ple municipal 

Vista general de TerrassaEn el Ple municipal del proper divendres 22 de juliol, se sotmetrà a votació la constitució d'un dret de superfície a favor de la Fundació AMPANS sobre el solar, de propietat municipal, situat al carrer de la Castellassa, núm. 10-12, per a ser destinat a la construcció d'un equipament residencial i centre de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual i alt grau de dependència. Així s'ha acordat a la Comissió Informativa de Serveis Generals i Govern Obert d'aquesta tarda, que ha aprovat elevar al ple aquest dictamen. 

L'expedient és fruit d'un procés que es va iniciar a finals de l'any 2019 amb l'objectiu de donar resposta a una necessitat històrica per dotar a la ciutat de major nombre de places residencials per a persones amb capacitats diverses, reivindicat i promogut per la Coordinadora Capaç. En aquest sentit, el passat mes de setembre de 2020, la Fundació AMPANS va presentar a l'Ajuntament el document «Preprojecte de construcció d'una residència i centre de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament amb necessitats de suport extens i generalitzats a la ciutat de Terrassa», que exposava aquesta necessitat i proposava la construcció d'un equipament residencial i centre de dia.

Així, en aquest sentit, i després de les diferents valoracions tècniques dels serveis i àrees municipals, s'ha proposat que és d'interès municipal cedir de forma gratuïta aquests terrenys a la Fundació AMPANS per a que pugui construir un equipament residencial i centre de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual i alt grau de dependència. Les necessitats existents a la ciutat en aquest àmbit, sobretot pel nombre de places disponibles per donar resposta a les demandes, així com la possibilitat de poder implementar nous models d'atenció i suport que afavoreixin una vida digna a aquestes persones, des del Consistori s'ha considerat que és una gran oportunitat de millora per a la ciutat. 

Recursos a la ciutat

La construcció d'aquest equipament residencial a la ciutat per part d'AMPANS milloraria els recursos diürns i residencials per a persones amb capacitats diverses de Terrassa, complementant les quatre escoles d'educació especial, EMEE Fàtima, EMEE el Pi, Escola Crespinell i Heura; els dos centres ocupacionals, Prodis i LaFACT FUPAR; les 72 places de Llar Residència de Prodis (amb una previsió de creixement de 4 places pel 2023), i la residència i Centre de Dia La Pineda. Aquesta compta amb 62 places de residència i 25 places CAE (Centre d'Atenció Especialitzada), que són assignades per part del Departament de Drets Socials. La Pineda és l'únic centre de dia i residència de Terrassa, que a dona servei a la població de la ciutat, a més d'altres municipis que formen part de la seva àrea d'influència com Matadepera, Vacarisses, Viladecavalls, Ullastrell, Castellbisbal i Rubí.​ 

50 places residencials i 20 de centre de dia

El projecte de centre residencial per l'acolliment de persones amb discapacitat intel·lectual i alta dependència, amb trastorns de conducta d'AMPANS, preveu una capacitat aproximada de 50 places, constituïdes en unitats de convivència tècnicament a considerar adients, d'acord amb la normativa vigent aplicable. Pel que fa al centre de dia, es projecta amb una capacitat de 20 places.

AMPANS comptarà amb el suport de l'entitat terrassenca Prodis, ambdues entitats signaran un conveni marc de col·laboració per portar a terme projectes i actuacions conjuntes en l'àmbit propi de la seva activitat, per tal d'impulsar conjuntament futurs projectes, compartir coneixement i seguir donant resposta a la necessitat de servei dels col·lectius de persones destinatàries de l'activitat de les dues entitats. En el marc d'aquest conveni, s'estan acabant de definir els acords de col·laboració específics per al projecte del nou equipament, així com la comissió paritària de seguiment del mateix. 

Pel que fa a la ubicació proposada per a la construcció de l'equipament, són uns terrenys de titularitat municipal en una finca situada al nord-est de la ciutat, al carrer de la Castellassa, entre el barri de Sant Llorenç i el polígon d'activitats productives i comercials de Can Petit. Un espai proper a equipaments educatius i zones verdes i a poca distància del perímetre de l'Anella Verda. La parcel·la té una superfície de terreny de 6.145 m2, dels quals 5.740 m2 estan classificats com edificables, i que urbanísticament permeten la ubicació d'equipaments de serveis. socials.