Portada de la nova ordenança de mobilitat

L'Ajuntament de Terrassa, en el seu compromís per una mobilitat més sostenible i adequada a les novetats sorgides els darrers anys, ha impulsat una actualització de la regulació de la mobilitat a la nostra ciutat mitjançant una nova Ordenança. L'elaboració del nou text es va iniciar amb un procés de participació a través de consultes amb els diferents actors i entitats vinculades a la mobilitat i també a través d'una consulta pública.
La nova regulació busca la millora de l'espai públic, la seguretat viària i la preservació del medi ambient. A més, és una clara aposta per les noves formes de mobilitat verda, les energies netes i en definitiva, la millora de la qualitat de vida de la ciutat i la convivència pacífica dels diferents sistemes de mobilitat en la xarxa urbana.

Accediu al text de l'ordenança reguladora de mobilitat

Com a principal novetat, l'Ordenança recull la reducció de la velocitat genèrica de les vies urbanes a 30 km/h. A més, el text regula per primera vegada els vehicles de mobilitat personal (VMP), que han anat guanyant presència als carrers de les ciutats i suposen una alternativa per substituir turismes i motocicletes per vehicles més econòmics i sostenibles. El foment de la bicicleta, la millora de la mobilitat a peu i garantir l'accessibilitat són altres aspectes contemplats en l'Ordenança.

Presentem una guia de la nova ordenança de mobilitat:

Accediu a la guia en versió lectura fàcil

A quina velocitat màxima puc anar dins la ciutat?

El límit genèric de velocitat és de 30 km/h per tot tipus de vehicles. No obstant, en vies de dos o més carrils, es podrà augmentar el límit a 40 o 50 km/h prèvia senyalització específica.

S'estableix un termini d'un any a partir de l'endemà de l'entrada en vigor d'aquesta ordenança, per a l'obligatorietat de la velocitat màxima genèrica per als vehicles prevista a l'article 21, de 30 km/h (llevat de les vies de velocitat màxima inferior, així com la possibilitat de sanció per al seu incompliment, degut a la necessitat d'adaptar la senyalització i indicacions a tot el municipi. En aquest període transitori, la velocitat màxima genèrica de les vies d'un sol carril per sentit passarà a ser 30 km/h, excepte aquelles que tinguin senyalitzat un límit de velocitat diferent. En vies de més de dos carrils regirà el límit de 50 km/h, per defecte d'altre límit de velocitat establert.

Les vies urbanes que disposin de plataforma única de calçada i vorera destinades en primer lloc als vianants, tindran una limitació màxima de 20 km/h.

A les àrees per a vianants, quan la circulació de determinats vehicles estigui autoritzada, tindran una limitació màxima de 10 km/h.

Torna a l'índex

Segons com et mous, has de tenir en compte....

A peu:

 • Com a vianant gaudeixes de prioritat a les àrees de vianants, carrers de convivència i zones 30.
 • Travessa sempre les calçades pels passos senyalitzats i respecta els semàfors.
 • Si has d'esperar l'autobús o el taxi, fes-ho a les parades sense envair la calçada per sol·licitar-ne la parada.
 • Pots circular amb patins, patinets o monopatins no elèctrics per les voreres, andanes, passeigs, i altres espais destinats a vianants, adequant sempre la teva velocitat a la de les persones que caminen i sense superar els 6 km/h.

En bici:

 • Pots circular pels 400 km de la xarxa de carrers de Terrassa. S'aconsella anar sempre pel centre de la calçada.
 • A més, disposes de carrils bici i altres zones especialment habilitades.

En VMP:

1. Pots circular per:

 • Carrers limitats a 30 km/h o velocitat inferior.
 • S'aconsella anar pel centre de la calçada.
 • Carrers de convivència, àrees de vianants i parcs públics en les condicions previstes a l'ordenança.
 • Per les vies ciclistes, respectant el sentit de la circulació establert i definit per la senyalització.
 • Per on puguin circular les bicicletes, excepte els carrils BUS en els que no estigui expressament habilitada la circulació de VMP.

2. L'edat mínima permesa per circular amb VMP és de 14 anys.
3. Només pot circular una persona en un VMP.

Torna a l'índex


Bicicletes i VMP vehicles de ple dret a la calçada

 • A- En cas que hi hagi més d'un carril, circularan pel carril que més convingui en termes de destinació, preferentment pel més proper a la vorera.
 • B- Podran ocupar la part central del carril, que serà l'aconsellable per circular.
 • C- Les bicicletes podran circular per carrils reservats a autobusos i taxi en cas que estiguin degudament senyalitzats.
 • D- Es permetrà la circulació de dues bicicletes o VMP en paral·lel dins el mateix carril de circulació.
 • E- En zones 30 les bicicletes i VMP tenen prioritat sobre la circulació de la resta de vehicles, però no sobre la circulació de vianants.
 • F- Han de complir en tot cas, amb l'establert a la legislació vigent en matèria de trànsit, circulació i seguretat viària.


Obligacions de les persones conductores de vehicles de motor

1. Les persones conductores de vehicles ambmotor que han de compartir la calçada amb altres persones més vulnerables com són persones conductores de bicicletes i de VMP han de complir amb l'establert a la legislació vigent en matèria de trànsit, circulació i seguretat viària.

2.  Per tal d'augmentar la seva protecció i la de la resta de persones usuàries de la via pública, les persones conductores de vehicles amb motor hauran de seguir les següents normes:

 • Quan estiguin circulant darrere d'una bicicleta o VMP, mantindran una distància de seguretat prudencial i proporcional a la velocitat, que no podrà ser inferior a 5 m.
 • Quan pretenguin avançar, ho faran extremant les precaucions, canviant de carril de circulació, i sempre que quedi, com a mínim, un espai lateral d'1,5 m entre la bicicleta o VMP i el vehicle.
 • No podran fer maniobres que impliquin posar en perill la integritat de les persones conductores de bicicletes o VMP.
 • No podran realitzar maniobres d'assetjament com no respectar les distàncies de seguretat, fer llums o ús del clàxon o altres, que constitueixin un intent de modificar la trajectòria o marxa dins del carril de circulació, o impliquin un risc per a la seguretat de la persona conductora. També seran considerades maniobres d'assetjament el comportament verbal que, per part de les persones conductores de vehicles motoritzats, tingui com a objectiu o produeixi l'efecte d'intimidar la persona ciclista o usuària de VMP per què modifiqui la trajectòria o marxa dins del carril de circulació.

Torna a l'índex


Normes de circulació a les vies ciclistes

Les vies ciclistes són vies específicament condicionades per a la circulació de bicicletes i VMP, que podran utilitzar també altres vehicles, respectant les següents condicions de circulació:

 1. Hauran de respectar el sentit de circulació establert
 2. Hauran de mantenir una velocitat moderada
 3. En vies ciclistes situades en vorera, la velocitat de circulació màxima permesa serà de 10 km/h. i sempre tindrà preferència la persona que vagi a peu
 4. En carrils bici protegits en calçada, la velocitat màxima serà de 30 km/h.
 5. En carrils bici en calçada no protegits, el límit de velocitat de les bicicletes serà el mateix
  que s'apliqui a la resta de vehicles en aquella via
 6. També podran circular-hi joguines conduïdes per persones a partir de 12 anys o menors de 12 anys sempre que vagin acompanyades per persones adultes
 7. Quan la via ciclista estigui situada a la vorera (vorera-bici):
  a) les persones a peu tindran preferència de pas (però no podran transitar ni romandre-hi).
  b) les bicicletes hauran de moderar la velocitat i circular amb precaució, mantenint una distància de separació mínima d'1,5 m respecte a vianants. En els passos per a vianants que connectin vies ciclistes senyalitzades a la vorera i que no comptin amb passos específics per a bicicletes, els cicles i VMP passaran sense necessitat de desmuntar, sense superar els 5 km/h, respectant sempre la preferència de vianants i buscant el contacte visual amb les persones conductores que circulen per la calçada.
 8. Els cicles de més de dues rodes no podran circular per les vies ciclistes quan superin l'amplada destinada al seu sentit de circulació.

Torna a l'índex

Normes de circulació als carrers de convivència

 1. Les bicicletes i VMP poden circular i tenen prioritat sobre la resta de vehicles motoritzats, però no sobre els vianants i les vianants.
 2. Han de respectar la preferència per a vianants, que poden utilitzar tota la zona de circulació.
 3. Poden circular com a màxim a 20 km/h, o velocitat inferior si està senyalitzada.
 4. Poden circular en tots dos sentits de la marxa sempre que se senyalitzi.
 5. No poden circular a menys d'1,5 m de les façanes.
 6. Mantindran una distància de separació mínima d'1,5 m dels vianants i les vianants.


Normes de circulació a les àrees de vianants

A les àrees de vianants les bicicletes i VMP poden circular lliurement respectant la prioritat de les persones vianants, excepte en aquells llocs que ho prohibeixi la senyalització o la regulació específica de l'àmbit.

 1. Han de respectar sempre la preferència dels vianants, que poden utilitzar tota la zona de circulació.
 2. Poden circular a una velocitat màxima de 10 km/h, o inferior si està senyalitzada.
 3. Poden circular en tots dos sentits de la marxa, excepte senyalització específica que ho prohibeixi.
 4. Mantindran una distància de separació mínima d'1,5 m respecte de les persones vianants i les façanes.
 5. Hauran de suspendre la circulació i desmuntar de la bicicleta o VMP quan estigui senyalitzat específicament, i en moments d'alta intensitat o aglomeració de circulació de persones amb excepció de bicicletes destinades a persones amb mobilitat reduïda, que podran circular a la velocitat de pas de persona.

Torna a l'índex


Normes de circulació en espais reservats per a vianants (voreres, andanes i passejos)

Per norma general les bicicletes i VMP no poden circular per les voreres i ho han de fer per la calçada

1 Només podran circular en espais reservats per a vianants:

 • a) Quan hi hagi una via o itinerari ciclista (vorera-bici).
 • b) Quan es tracti de persones en bicicleta menors de 12 anys i persones adultes en bicicleta o VMP que les acompanyin.
 • c) Quan es tracti de persones adultes amb VMP que acompanyin a menors de 12 anys que es desplacen en joguina.
 • d) Quan es tracti de cicles destinats a la distribució urbana de mercaderies per accedir als locals i botigues on s'efectua la càrrega i/o descàrrega.

2 En els casos anteriors, les condicions de circulació seran les següents:

 • a) Hauran de respectar sempre la preferència de les persones vianants.
 • b) Moderaran la velocitat i l'adequaran a la de les persones vianants, circulant a un màxim de 10 km/h, excepte en moments d'aglomeració, en què hauran de baixar de la bicicleta o VMP i circular a pas de persona.
 • c) Mantindran una distància de separació mínima d'1,5 m respecte de les persones vianants i les façanes.

Torna a l'índex


Normes de circulació als parcs públics

Als parcs urbans públics les bicicletes i VMP hauran de:

 • a) Respectar la preferència de les persones vianants.
 • b) Respectar el patrimoni natural i el mobiliari urbà.
 • c) Evitar circular per sobre de parterres, àrees i/o zones amb vegetació de qualsevol tipus i totes aquelles zones expressament senyalitzades aquest efecte.
 • d) Respectar la senyalització i seguir les vies ciclistes i itineraris per a bicicletes, en cas que n'hi hagi.
 • e) Moderar la velocitat, adequant-la a la dels vianants i les vianants, circulant a un màxim de 10 km/h, excepte en moments d'aglomeració, que hauran de baixar de la bicicleta.


Bicicletes i VMP hauran de disposar de:

 1. Un sistema que permeti moderar la seva velocitat i aturar el seu moviment.
 2. Timbre. Queda prohibit l'ús d'un altre aparell acústic diferent d'aquest.
 3. Llums i elements reflectors degudament homologats per poder circular en condicions nocturnes i/o de baixa visibilitat:

a) Llum de posició del davant i del darrere per a les bicicletes.
b) Llum de posició del davant i del darrere o elements reflectors a la roba, per als VMP.
c) Catadiòptrics del darrere, per a les bicicletes.
d) Catadiòptrics del darrere, pedals i laterals per a la resta de cicles.

És obligatori l'ús del casc en l'àmbit urbà per part de:

 1. Persones conductores de bicicletes o cicles i els seus ocupants, quan siguin menors de 16 anys.
 2. Persones conductores de VMP, quan siguin menors de 16 anys
   

Torna a l'índex

Estacionament de Bicicletes i VMP

Les bicicletes i els VMP han d'estacionar-se preferentment en els llocs específicament destinats a aquesta finalitat. En cas de no haver-n'hi o d'estar ocupats, les bicicletes poden estacionar-se en altres parts de la via, sempre i quan no obstaculitzin la circulació de persones i vehicles.
Queda específicament prohibit:

 1. Lligar aquests vehicles al arbres, semàfors, bancs, contenidors, papereres, marquesines i pals de parada de transport públic
 2. Lligar aquests vehicles a altres elements de mobiliari urbà, quan es dificulti el destí, la funcionalitat de l'element o quan es puguin malmetre
 3. Estacionar en zones que impedeixin la circulació de vianants, l'accés al transport públic i l'ús específic d'espai reservat
 4. Estacionar a la vorera deixant menys d'1,80 m d'espai lliure de pas, o, quan la vorera no arriba a 1,80 m, deixant menys espai lliure que l'existent entre el mobiliari i la línia de façana
 5. Obstaculitzar zones on hi hagi reserves d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, de càrrega i descàrrega a la calçada (a excepció dels cicles destinats al transport de mercaderies durant l'exercici de la seva activitat), o de servei públic, durant les hores de reserva
 6. Estacionar en zones d'estacionament prohibit definides per aquesta ordenança

Els estacionaments de bicicletes i VMP situats a la via pública queden únicament i exclusivament reservats per a aquest tipus de vehicles.

Torna a l'índex

En motocicleta o ciclomotor

S'estableix un termini fins a l'1 de gener de 2024 per fer efectiva la prohibició de l'estacionament en voreres a les motocicletes i ciclomotors regulada al punt 1 de l'article 57. Durant aquest període transitori, l'estacionament a la vorera només es podrà fer quan aquesta sigui superior a 3 m d'amplada, amb les prescripcions del punt 4 d'aquest mateix article 57. Si no hi ha senyalització expressa, es farà en una fila única, paral·lelament a la vorada i separada 50 cm de la vorada en cas que hi hagi estacionament de vehicles i deixant entre la següent motocicleta una distància de 1 m. Si hi ha escocells, s'ha d'estacionar dins de l'espai que queda entre dos escocells consecutius, sense que sobresurtin els vehicles de la seva alineació. En tot cas, sempre haurà de quedar un espai mínim de pas d'1,80 metres des de la façana.  

Torna a l'índex