El Servei de Salut i Comunitat té com a missió millorar l'estat de salut de la població facilitant l'adquisició i el manteniment d'estils de vida saludables. En definitva, pretén que la conducta saludable sigui la més fàcil.

Per a aconseguir-ho, posa a disposició de la ciutadania diversos plans i activitats destinats a promoure l'adopció d'estils de vida saludables en relació a àmbits com

La seva visió és la d'esdevenir un servei referent a la ciutat en el desenvolupament de projectes i accions de promoció de la salut.

Els seus valors són: la lluita contra les desigualtats en salut (per raó d'edat, de gènere o de classe social), el treball en xarxa i col·laboratiu i l'eficàcia i l'eficiència.

Dia Mundial Sense Tabac

El 26% de l'alumnat ha fumat alguna vegada, el 14% ho ha fet en els darrers 30 dies i el 7%  diàriament. El 83,8% s'ha plantejat deixar-ho i d'aquests el 35,4% ho ha intentat.
Més noies que nois han provat el tabac, però no s'observen diferències estadísticament significatives pel què fa al consum diari. 
En l'alumnat de 13-14 anys i de 15-16 anys, la prevalença de tots els consums de tabac (alguna vegada, darrers 30 dies i a diari), disminueix tant en nois com en noies. En canvi en l'alumnat més gran es redueix entre els nois però es manté estable en les noies. 
Malgrat la disminució del consum de tabac observada des de principis dels 2000, les noies comencen a experimentar cada vegada a una edat més jove.
L'ús de la cigarreta electrònica alguna vegada ha augmentat respecte a l'edició anterior però ha disminuït entre l'alumnat que no ha provat mai el tabac. 1 de cada 4 persones opina que el seu ús no comporta cap risc per a la salut (2,8%) o si en comporta, aquest és baix (22,3%).

Pel que fa a l'exposició al fum ambiental del tabac:

  • Una de cada 5 persones conviu amb altres persones que fumen habitualment dins de casa.
  • El 9% de l'alumnat viatja en cotxe particular on algú hi fuma dins, més freqüentment les noies que els nois.
  • Prop del 20% diu que els amics amb qui surten més, fumen.