En aquest apartat trobareu enllaços a pàgines d'altres sindicatures o defensors/es de la ciutadania de diferent abast geogràfic (local, autonòmic i estatal).

Fòrum de Síndics i Síndiques Defensores i Defensores locals de Catalunya:
   Forum Sd

Sindicatures àmbit autonòmic:
   Sindicatura de Greuges de Catalunya
   Defensor del Pueblo Andaluz (Andalusia)
   El Justicia de Aragón
   El Diputado del Común (Canàries)
   Defensora del Pueblo (Castella-La Manxa)
   Procurador del Común (Castella-Lleó)
   Sindicatura de Greuges de la Comunitat Valenciana
   El Valedor do Pobo (Galícia)
   El Ararteko (País Basc)

Sindicatures àmbit estatal:
  Defensor del Pueblo

Sindicatures àmbit europeu:
  European Ombudsman