L'Ajuntament renovarà les depuradores que donen servei a Can Gonteres, Can Palet de Vista Alegre i les Martines

La inversió prevista és d'uns 3 milions d'euros i anirà a càrrec de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

Amb la voluntat de millorar el sistema de sanejament en alta de les urbanitzacions de Terrassa, la comissió informativa de Territori i Sostenibilitat ha acordat avui elevar al ple ordinari d'aquest mes la proposta per aprovar inicialment el projecte per optimitzar les instal·lacions de les urbanitzacions de Can Gonteres, Can Palet de Vista Alegre i les Martines, situades al sector oest del terme municipal, i que comportarà l'expropiació de terrenys per on passin els nous col·lectors. 

La ubicació de les tres urbanitzacions fa que les aigües residuals no puguin ser depurades a l'EDAR de Les Fonts, per la qual cosa disposen de depuradores pròpies les quals cal renovar-ne ja que, les instal·lacions actuals daten de finals dels anys 80. Les obres consistiran a instal·lar diferents sistemes de col·lectors de gravetat i impulsió; de fer cinc estacions de bombament que permetin recollir i elevar els cabals d'aigua generats en aquest sector oest de la ciutat fins a les depurades de actuals de Camamilla, Cardernera, Can Guitard, Font del Ferro, Torrent del Salt i Mas Bellver, que també seran ampliades i millorades. 

Un cop aprovat el projecte, que sortirà a licitació per un pressupost de 3.274.869,21 euros i un termini d'execució de les obres de 12 mesos, l'Ajuntament signarà un conveni amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per establir el marc de col·laboració entre ambdues administracions ja que el finançament total correspon a l'ACA. L'Ajuntament  és el titular de les instal·lacions de sanejament i gestiona el contracte del servei d'explotació, conservació i manteniment de les instal·lacions de sanejament de la ciutat, a excepció de la depuradora de Terrassa, situada a les Fonts. L'ACA té l'obligació legal de garantir el finançament dels sistemes públics de sanejament.