L'Oficina tècnica per a la promoció de l'accessibilitat és el referent municipal especialitzat per fomentar l'accessibilitat universal a la ciutat.

Quan va néixer?

L'Oficina tècnica va néixer l'any 2013 com a resposta a la demanda de les entitats de comptar amb un referent municipal en matèria d'accessibilitat.

A qui es dirigeix?

Vista aèria de Terrassa

  • Ciutadania a títol individual.
  • Entitats i associacions.
  • Comerços i empreses.
  • Serveis municipals i administracions públiques.

Quins serveis ofereix?

Pictograma de punto de información

  • Informar, assessorar i orientar en matèria d'accessibilitat universal.
  • Rebre suggeriments, propostes i queixes en matèria d'accessibilitat universal i vehicular-les.
  • Facilitar la participació de les entitats i altres agents rellevants locals en la presa de decisions envers l'accessibilitat universal a través del Comitè i de la Comissió d'Accessibilitat.
  • Treballar transversalment des dels diferents serveis municipals per facilitar l'accessibilitat universal. Coneixement de la legislació i detecció de necessitats globals.
  • Impulsar el Pacte Terrassa per a l'Accessibilitat Universal, que integra els esforços conjunts de ciutadania, entitats i Ajuntament.

Més informació: