Objectius 

 • Proporcionar, a l'alumnat, al professorat i a la ciutadania, eines i recursos per adquirir els coneixements que permetin actituds i comportaments adequats per protegir, respectar i millorar el medi; i així aconseguir una ciutat més sostenible.
 • Impulsar i integrar l'educació per a la sostenibilitat en el currículum dels centres educatius.
 • Proporcionar als centres les eines i recursos per incorporar els valors de l'educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida de l'aula, del centre i del seu entorn.
 • Donar suport als projectes d'ambientalització i educació per a la sostenibilitat dels centres educatius.
 • Ser un instrument de suport mediambiental al conjunt de la ciutadania.
 • Afavorir el pensament crític i innovador.
 • Conèixer l'Anella Verda de Terrassa, els seus valors, les seves activitats, les possibilitats didàctiques i recursos pedagògics ( apadrinament, aprenentatge i servei ) i la seva relació amb l'àmbit urbà..
 • Conèixer la problemàtica associada a la qualitat ambiental del nostre municipi, els seus efectes i les causes derivades de les activitats humanes, i les accions que afavoreixen la seva millora.
 • Conèixer la gestió dels residus municipals, els diferents tipus de tractament i sensibilitzar per canviar hàbits dels ciutadans respecte la separació de residus i millorar la recollida selectiva.
 • Fomentar el canvi d'hàbits en el consum i ús de l'aigua i fomentar la coresponsabilitat en la gestió dels recursos hídrics.

Activitats escolars

Inscripcions:
Les inscripcions s'han de fer a través de la seu electrònica.

Important:

 • Les inscripcions i reseves de les activitats de TAIGUA s'han de realitzar al correu [email protected] 
 • Les inscripcions i reserves de les activitats del Consorci per a la Gestió de residus s'han de realitzar a la pàgina web del Consorci.
 • Les inscripcions i reserves de les activitats de l'ADF s'han de realitzar al telèfon 937891904 o al correu [email protected]

Període d'inscripció

 • Del 4 al 29 de setembre del 2023, ambdòs inclosos
 • Totes les activitats tenen places limitades, es respectarà l'ordre d'entrada de sol·licituds. Hi ha límit de demanda per centre, cicle i grup classe.
 • Cal tenir present que la inscripció a les activitats no suposa automàticament la participació, un cop finalitzat el termini es valoraran les inscripcions rebudes i es notificarà a cada centre aquelles activitats que han estat aprovades i les que no es podran realitzar.
 • Us demanem que centralitzeu totes les sol·licituds del vostre centre a través d'una persona responsable.

Període de realització

 • Les activitats es duran a terme dins del període: gener a juny de 2024..

Criteris a tenir en compte

 • A l'hora de fer la inscripció a l'activitat cal tenir en compte el nivell a qui està adreçada.
 • El transport va a càrrec del centre, exceptuant les visites a la deixalleria.
 • En cas d'anul·lació d'una activitat sense justificació ni avís previ ( 48 hores d'antelació ) el centre educatiu haurà d'abonar el cost del monitoratge.
 • El/la professor/a ha de ser present durant tot el desenvolupament de l'activitat, en cas contrari els educadors no faran l'activitat.
 • Les valoracions s'han de tornar als educadors, si no és el mateix dia, en els dies posteriors a la realització de cada activitat.

Pujar

Activitats per a la ciutadania

Inscripcions

Les inscripcions s'han de fer a través de la seu electrònica.

Aquestes activitats estan adreçades a entitats, col·lectius, associacions, esplais... de la nostra ciutat.
La concessió de les activitats estarà subjecte a la disponibilitat pressupostària del moment.

Període d'inscripció

 • De gener a juny de 2024.
 • Les sol·licituds i la realització d'aquestes activitats estan subjectes a la disponibilitat pressupostària del moment.

Període de realització

 • Les activitats de l'àmbit ciutadà es duran a terme de febrer a juliol de 2024.

Pujar