Què és?

La Nova Agenda Urbana (NAU) és un document resultant de la Conferència de les Nacions Unides sobre l'Habitatge i el Desenvolupament Urbà Sostenible que es va dur a terme a l'octubre de 2016 a Quito, Equador. Aquest document, el qual pretén servir com a guia per a la planificació i el desenvolupament urbà en les pròximes dues dècades, planteja el següent: "La població urbana mundial es duplicarà per al 2050 (...) això implica enormes problemes de sostenibilitat en matèria d'habitatge, infraestructura , serveis bàsics, seguretat alimentària, salut, educació, ocupacions decents, seguretat, ambient, entre d'altres". Cal aconseguir un profund i eficient tomb en les polítiques de desenvolupament urbà, i en les visions i mètodes de govern. Cap a l'atenció d'aquest problema, es dirigeix ​​la Nova Agenda Urbana.

La urbanització és una de les tendències mundials més importants del segle XXI. Durant la primera dècada es va assolir una fita històrica quan la població que viu a les ciutats i els pobles va superar el 50 per cent de la població mundial, fent així els centres urbans l'hàbitat dominant de la humanitat. La urbanització continua augmentant, i el 60% de la població mundial espera viure a les ciutats el 2030 i gairebé el 70% el 2050.

Què proposa la Nova Agenda Urbana?

Les accions s'han d'orientar a dotar la ciutadania d'eines que els permetin desenvolupar-se com a ciutadans i com a subjectes, i contribuir a desenvolupar adequadament la ciutat.
Es tracta de reconèixer que les persones són el centre del problema i de la solució, i d'impulsar el desenvolupament humà sostenible, recolzant-lo en una àmplia concertació de polítiques públiques, incloent les de desenvolupament urbà. El desenvolupament urbà ha d'esdevenir un motor de desenvolupament econòmic, social, humà, que protegeixi l'ambient i generi benestar, justícia i equitat.
La NAU té tres objectius fonamentals: promoure la qualitat de vida; una economia incloent i competitiva; i el desenvolupament urbà resilient i sostenible. A partir d'aquests objectius, aquest document estableix una sèrie de reptes que busquen orientar les institucions per assolir una visió integradora i centrada en les persones, en altres paraules, en el Desenvolupament Humà Sostenible. El resum d'aquests reptes és el següent:

  • Atenció a necessitats, serveis i qualitat de vida (per al desenvolupament de les persones)
  • Coneixement, capacitació, emprenedoria i desenvolupament productiu (per combatre l'exclusió)
  • Desenvolupament de xarxes i capacitats associatives (incentiu a la participació i l'associativitat)
  • Desenvolupament de l'emprenedoria i de la productivitat, per al creixement econòmic de la gent.
  • Enfortiment institucional i de la governança (normatives, descentralització, participació), entre altres.
  • Habitatge, infraestructura, planificació urbana (planificació i execució de projectes)
  • Ambient i reducció de riscos de desastres.

Implicació de Terrassa a l'Agenda Urbana Mundial: participació en els treballs de definició de l'Agenda en el grup de treball (WG) d'Urban Agenda a través de la vicepresidència europea del fòrum de Ciutats Intermèdies de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU). Implicació més directa en temes com els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l'Agenda 2030. 

Agenda Urbana Europea

Els principis de l'Agenda Urbana Europea van quedar recollits, després de diversos documents, en l'anomenat Pacte d'Amsterdam, aprovat el maig de 2016. Es pretén que l'Agenda urbà de la UE sigui un conjunt coherent d'accions impulsades per part dels actors europeus clau, destinades a desenvolupar el potencial ple de les zones urbanes i impulsar la seva contribució a la consecució dels objectius comuns a escala nacional i de la UE. El seu objectiu fonamental és per tant enfortir la dimensió urbana tant de les polítiques nacionals com de les de la UE, amb una nova forma governança multinivell, mitjançant la qual les institucions de la UE, els Estats Membres, les ciutats i altres actors interessats puguin treballar en conjunt.

Implicació de Terrassa a l'Agenda Urbana Europea: Terrassa forma part del WG d'Agenda Urbana de la xarxa Eurocities. Tasca més vinculada a informes d'opinió.

Més informació: Urban Agenda for the EU

Agenda Urbana Espanyola

L'Agenda Urbana Espanyola és un document estratègic sense caràcter normatiu que, de conformitat amb els criteris establerts per l'Agenda 2030, la Nova Agenda Urbana de Nacions Unides i l'Agenda Urbana per la Unió Europea persegueix l'assoliment de la sostenibilitat en les polítiques de desenvolupament urbà. Constitueix, a més, un mètode de treball i un procés per a tots els actors, públics i privats, que intervenen en les ciutats i que busquen un desenvolupament equitatiu, just i sostenible des dels seus diferents camps d'actuació. Després d'un intens treball d'elaboració i un ampli procés participatiu que ha durat gairebé un any, aquesta estratègia de desenvolupament urbà de caràcter integrat ofereix i desplega un veritable "menú a la carta" perquè els qui estiguin interessats en la seva implementació puguin elaborar els seus propis plans d'acció, ja que no hi ha una recepta única ni unes mateixes competències.

Implicació de Terrassa a l'Agenda Urbana Espanyola: Terrassa ha estat un dels 20 municipis de tot l'Estat en el grup de treball redactor.

 

Més informació: Agenda Urbana Espanyola

 

Agenda Urbana Catalana

L'Agenda Urbana de Catalunya es defineix com l'eina que permeti potenciar les oportunitats i afrontar els reptes que planteja la creixent urbanització. Terrassa tindrà un paper actiu en la Nova Agenda Urbana (NAU) que reconeix el paper de les ciutats en el desenvolupament de les prioritats estratègiques de la Unió Europa. És a dir, garantir una millor implicació de la ciutat en polítiques públiques, amb 12 temes prioritaris que inclouen la qualitat de l'aire, llocs de treball i habilitats en economia local, inclusió d'immigrants i refugiats i l'economia circular. 

Adhesió de Terrassa a la declaració de l'Agenda Urbana de Catalunya

Implicació de Terrassa a l'Agenda Urbana Catalana: Terrassa i el seu sistema urbà (format per 11 municipis) formen part del Grup de Treball de l'agenda catalana com a representant de la xarxa Eurocities. L'Assamblea catalana la formen unes 60 entitats.

Més informació: Agenda Urbana de Catalunya