Els serveis d'ajuda a domicili són el conjunt de tasques que es realitzen a la llar de persones o famílies que es troben en situacions de mancança d'autonomia temporal o permanent per poder dur a terme les tasques habituals de la vida quotidiana.

Serveis d'Atenció Domiciliària Municipal

Auest servei està constituït per diversos serveis:

  • Ajut  a domicili: un/a professional desenvolupa accions bàsicament d'atenció a la persona.
  • Teleassistència: atenció puntual i assistència ràpida en cas d'emergència, a través d'una alarma telefònica
  • Menjar a domicili: subministrament d'un àpat diari, d'acord amb la situació de la persona i de la dieta que requereixi

Més informació: https://www.terrassa.cat/serveis-atencio-domicili

 

Serveis d'atenció domiciliària privats

Aquests serveis inclouen dos tipus d'ajudes:

FOTO MANS AGAFADES

  • Cura personal: La persona beneficiària rep ajuda per realitzar totes aquelles accions relacionades amb la cura personal, com la higiene, vestir-se i desvestir-se i repassar i cosir la roba d'ús personal, entre d'altres.
  • Atenció de les necessitats de la llar: Aquest tipus de tasques inclouen la neteja de la llar, fer el llit, fer el menjar  i rentar la roba, entre d'altres.