Consell Escolar de Centre

Els Consells Escolars són instruments de participació de la comunitat educativa. Cada centre té un consell propi, i a més hi ha un Consell Escolar Municipal que representa el conjunt de la comunitat educativa de la ciutat.

El Consell Escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre educatiu. En formen part representants dels diferents  col·lectius que integren la comunitat educativa: direcció, professorat, alumnat, famílies i personal d'administració i serveis.

Una part dels membres del consell es tria en eleccions, per a períodes de quatre anys. Cada dos anys (els anys imparells) es renova la meitat dels membres.

El calendari pel procés electoral del 2023 és el següent:

  • Presentació de candidatures: fins tres dies abans de les votacions
  • Constitució de les meses electorals: abans del 13 de novembre de 2023
  • Votacions: 20-24 de novembre de 2023, segons el centre
  • Constitució dels consells: fins el 19 de desembre de 2023  

Trobareu més informació sobre els consells escolars de centre al web del Departament d'Educació

 

Consell Escolar Municipal

El Consell Escolar Municipal (CEM) de Terrassa és l'òrgan de participació ciutadana en l'àmbit de l'educació no universitària i representa la comunitat educativa de la ciutat. El CEM té una funció assessora i pot elevar informes i propostes a les institucions educatives i al municipi. La composició i funcionament del Consell Escolar Municipal es troben regulats al seu reglament.

El Consell Escolar Municipal pot crear comissions de treball per abordar temes específics. Actualment hi ha una comissió d'absentisme i una altra de menjadors.

Trobareu més informació sobre el Consell Escolar Municipal al portal Participa a Terrassa.

Els consells escolars estan regulats per la Llei Orgànica reguladora del Dret a l'Educació (LO 8/1985, de 3 de juliol) i per la Llei Orgànica d'Educació (LO 2/2006, de 3 de maig) i la Llei d'Educació de Catalunya (12/2009 del 10 de juliol).

En aquests enllaços podeu consultar les tres lleis: 

    •  Llei Orgànica reguladora del Dret a l'Educació (LO 8/1985, de 3 de juliol)
    •  Llei Orgànica d'Educació (LO 2/2006, de 3 de maig)
    •  Llei d'Educació de Catalunya (12/2009 del 10 de juliol)