La llibertat de pensament, consciència i religió està reconeguda pel dret internacional, entre d'altres, a la Declaració Universal dels Drets Humans al seu article 18:

"Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió; aquest dret inclou la llibertat de canviar de religió o de creença, i la llibertat, individualment o col·lectivament, en públic o en privat, de manifestar la seva religió o creença per mitjà de l'ensenyament, la pràctica, el culte i l'observança."

Al nostre país és un dret fonamental, i com a tal està reconegut a la Constitució Espanyola, i a Catalunya a l'Estatut d'Autonomia: davant la llei tota persona pot professar les creences religioses que lliurement triï o no professar cap, i practicar-les en privat i en públic, sense que això pugui constituir motiu de desigualtat o discriminació.

Entre les competències dels governs municipals, hi ha la de crear les condicions que facin possible l'exercici d'aquest dret fonamental, que sens dubte ens planteja reptes però també l'oportunitat de treballar valors fonamentals per a la convivència en la diversitat com són el diàleg, el respecte, la solidaritat, etc. En definitiva, es tracta de principis compartits que posen en evidència que dintre de la pluralitat, el que tenim en comú té més pes i més valor que el que ens diferencia.