Avui resulta del tot impossible imaginar-se la posada en pràctica de les polítiques públiques, en el nostre cas locals però òbviament de qualsevol àmbit, sense recórrer a l'ús d'aquelles fonts d'informació que donen accés a la opinió i a la percepció dels ciutadans, però també del conjunt de les institucions i/o agents que interactuen en el territori, ja sigui per contribuir a la formulació i definició d'aquestes, ja sigui per procedir a la seva avaluació posterior a la seva implementació.

Cal tenir present, que pel que fa a aquesta darrera fase en el cicle de les polítiques públiques, el paper de les enquestes i consultes ciutadanes decara a l'acompliment d'allò establert en l'art. 60 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, pel que fa l'avaluació permanent dels serveis públics en base a una consulta regular a la ciutadania.