El Fons d'habitatges de lloguer social i la Mesa d'emergència treballa per la cobertura de necessitats bàsiques d'habitatge de famílies i persones que han vist reduïts els seus ingressos, i que han perdut o estan a punt de perdre l'habitatge i que es troben o estaran afectades per un procediment d'execució hipotecària o desnonament de lloguer. 

Mitjançant aquest servei es facilita l'accés al règim de lloguer assequible a famílies en situació de vulnerabilitat residencial. La Mesa de Valoració, és un òrgan col·legiat, amb el propòsit de valorar l'accés als habitatges destinats a satisfer les necessitats de les persones o unitats de convivència en situació d'emergència social.

Normativa aplicable

  • Annex al Reglament del Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Terrassa «Mesa de valoració i fons d'habitatges de lloguer social en situacions especials i d'emergència. Aprovat al Ple de l'Ajuntament de Terrassa en la sessió del dia 27 de juny de 2013 i publicat al BOPB de data 4 d'octubre de 2013.
  • Modificació de l'Annex de la Mesa de valoració al Ple de l'Ajuntament de Terrassa en la sessió del dia 29 de setembre de 2016 i publicada la resolució definitiva al BOPB de 14 de marc de 2017.
  • Proposta de resolució relativa a l'ocupació aprovada al Ple del 29 d'octubre de 2015.
  • Proposta de resolució de modificació de l'acord sobre l'ocupació atenent les recomanacions del Síndic de Greuges de Catalunya, aprovada en el Ple del dia 29 de novembre del 2018.
  • Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
  • Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial.