Oficina tècnica local

D'acord amb el Document Marc del Programa per al desenvolupament de plans locals per a la inclusió social i el PLIS de Terrassa aprovat al 2011, l' Oficina Tècnica Local (OTL) és l'òrgan  tècnic del Pla Local d'Inclusió Social, i té l'objectiu de dinamitzar,  coordinar i supervisar el procés d'elaboració, implementació i  avaluació del mateix.

En la mesura en què el PLIS és una aposta estratègica per a la inclusió i la cohesió socials en l'àmbit local, l'OTL s'ha de consolidar com a òrgan estable en l'estructura de l'Ajuntament.

Funcions:

 • Conèixer els processos d'exclusió i fractura social a Terrassa, a través de la generació, la monitorització i l'anàlisi de dades i informacions
 • Detectar i analitzar els recursos i els serveis del territori
 • Dissenyar, planificar i implementar programes, projectes i accions inclusives
 • Oferir suport teòric, tècnic i metodològic a altres accions de caràcter inclusiu que s'impulsin a Terrassa
 • Fer el seguiment i l'avaluació de programes i serveis en l'àmbit de la inclusió social
 • Promoure que les polítiques locals i les diferents iniciatives de la societat civil incorporin la perspectiva de la inclusió i la cohesió socials
 • Promoure el treball en xarxa mitjançant la creació i la dinamització d'òrgans de participació o altres estructures i espais.Aquestes funcions s'han de desenvolupar amb el compromís i la implicació de les diverses àrees i serveis de l'Ajuntament, així com la resta d'actors presents en el territori

Comissió polític-tècnica de seguiment

Aquest grup de treball formarà part del sistema participat del PLIS. Serà l'espai on es rendiran comptes respecte la redacció del Pla.

Composició:

 • Els i les portaveus dels diferents grups municipals o en qui deleguin
 • La tinença d'Alcaldia de l'Àrea de Drets socials i Serveis a les Persones
 • La tinença d'Alcaldia de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació
 • Altres regidors/es: Serveis Socials, Joventut i Lleure Infantil, Cultura Innovació i Projecció de Ciutat
 • Els/les directors/res de les cinc àrees de l'Ajuntament: 
  • Àrea 1- Territori i Sostenibilitat
  • Àrea 2- Serveis Generals i Govern Obert
  • Àrea 3- Drets Socials i Serveis a les Persones
  • Àrea 4- Desenvolupament Econòmic Indústria i Ocupació
  • Àrea 5- Cultura Innovació i Projecció de la Ciutat
 • La Cap del Servei de Planificació Estratègica de l'Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones.
 • Els/les tècniques de l'Oficina Tècnica Local del PLIS

Funcions:

 • Seguiment del grau de compliment del calendari previst per a la redacció del Pla.
 • Seguiment del grau de compliment de les accions previstes per a la redacció del Pla

Comissió tècnica transversal

Composició:

 • Personal tècnic municipal que va participar a  l'actualització de la diagnosi del PLIS
 • 22 tècnics/tècniques municipals de les 5 àrees de l'Ajuntament

Funcions:

 • Valoració i validació de possibles i/o futures accions propostes
 • Ubicació de les accions dins el Pla d'Acció
 • Coordinació i seguiment del grau d'implementació de les accions