Normativa

  • Instrucció Inst. SIMC/TSF/1/2017 per la qual s'estableixen els criteris generals per a l'elaboració dels informes d'estrangeria competència de la Generalitat de Catalunya
  • Reial Decret 557/2011, de 20 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats d'estrangers a Espanya i la seva integració social

     

Enllaços d'interès