Nota de població 11. Una petjada de diversitat

De què parlem?

Tradicionalment, l'aproximació i anàlisi del col•lectiu de població estrangera s'ha dut a terme en base a la nacionalitat, que és a efectes legals la condició administrativa que atorga la pertinença a aquest col•lectiu. Des d'aquesta perspectiva, a Terrassa, a 1 de gener de 2023, hi ha 31.849 residents posseïdors d'una nacionalitat diferent a l'espanyola, el que suposa un 14,1% del total de la població. 

Ara bé, aquest enfocament centrat en la nacionalitat resulta si més no restrictiu per avançar en el coneixement d'un col•lectiu de població que nascuda a l'estranger que, tingui la nacionalitat que tingui, compte amb un perfil sociodemogràfic molt proper i amb unes pautes de comportament social i culturals semblants. I aquest és l'objectiu de la present nota de població, en la qual s'incorpora a l'anàlisi aquells residents a la ciutat que malgrat esser posseïdors de la nacionalitat espanyola han nascut fora de l'Estat Espanyol1 .

Des d'aquesta perspectiva ampliada, són 46.966 els residents a Terrassa nascuts a l'estranger, sigui quina sigui la seva nacionalitat, i els nascuts a Espanya amb nacionalitat estrangera, el que representa un 20,8% del conjunt de terrassencs i terrassenques.

Enllaç extern al gràfic

Composició

Per aquest 2023, d'aquests 46.966 residents, un 59,8% són nascuts a l'estranger i tenen nacionalitat estrangera, un 32,2% són també nascuts a l'estranger però en aquest cas són posseïdors de la nacionalitat espanyola, mentre que el 8% restant són nascuts a l'Estat espanyol però tenen nacionalitat estrangera

Enllaç extern al gràfic

La composició d'aquest col•lectiu de població ha anat alterant-se significativament amb el pas del temps, així els nascuts a l'estranger amb nacionalitat espanyola estan apunt de triplicar el seu pes en 17 anys (eren el 12% l'any 2006), a costa sobretot dels nascuts a l'estranger amb nacionalitat estrangera, que han minvat significativament la seva representativitat (aquell mateix 2006 eren el 81,9% del total del col•lectiu).

Perfil

Un 50,6% d'aquests residents nascuts a l'estranger i nascuts a l'Estat espanyol amb nacionalitat estrangera són dones i el 49,4% homes. Això situaria l'índex de masculinitat en el si d'aquest col•lectiu en el 0,98, lleugerament per sobre del que trobaríem per al conjunt de la població (0,97) però significativament per dessota d'aquell que es desprendria de la perspectiva tradicional centrada exclusivament en la nacionalitat (1,04).

Enllaç extern al gràfic

L'edat mitjana del col•lectiu és de 36,8 anys, per dessota de la que trobem per al conjunt de la població, situada en els 42,2 anys. Entre els nascuts a l'estranger amb nacionalitat estrangera aquesta és de 37,5 anys, assoleix els 42,7 anys entre els nascuts a l'estranger posseïdors de la nacionalitat espanyola, i baixa fins als 7,7 anys en aquells nascuts a l'Estat espanyol però que mantenen la nacionalitat estrangera.

Localització

Al Districte 2 els residents nascuts a l'estranger i nascuts a l'Estat espanyol amb nacionalitat estrangera representen un 38,1% del total de població que hi resideix, un 24,9% al Districte 3 i el 21,9% al Districte 6. Precisament és en aquest Districte 6 on es concentra la major part d'aquest col•lectiu (un 19,6%), seguit molt de prop pel Districte 2 (que n'aglutinaria el 19,1%).

Enllaç extern al gràfic

Un 14,4% d'aquests residents nascuts a l'estranger i nascuts a Espanya amb nacionalitat estrangera resideixen al barri de Ca n'Anglada, on representen un 47% del total dels habitants, a molta distància dels barris de Sant Pere Nord (són un 8% del total del col•lectiu, un 23,7% del total de residents al barri), Can Palet (el 7,6% dels estrangers a la ciutat i el 27,5% dels residents al barri) i Ca n'Aurell (el 7,4% de tots els estrangers a la ciutat que representen el 18,3% dels residents al barri). Amb tot, és als barris del P.I. de Santa Eulàlia (56,7%, 260 estrangers) i Montserrat (49,5%, 816) on el aquest col•lectiu representa la meitat o més de la meitat de la població que hi resideix.

Principals origens

Un 29,3% dels residents d'aquest col•lectiu haurien nascuts al Marroc, a molta distància dels nascuts a països sud-americans com ara l'Equador (el 6,7%), Colòmbia (el 6,3%), Veneçuela (5,4%), l'Argentina (3,9%) o la República Dominicana (el 3,7%). De fet, els nascuts a l'Estat espanyol però posseïdors de la nacionalitat estrangera representen el segon grup més nombrós dins d'aquest col•lectiu (són el 8% del total).

Enllaç extern al gràfic

Entre aquells residents nascuts fora de l'Estat, destaca l'elevat índex de nacionalització entre els nascuts a l'Equador (un 74,2% dels que hi han nascut són posseïdors de la nacionalitat espanyola), a França (65,8%), a Bolívia (64%), o bé Cuba, la República Dominicana, l'Uruguai, Xile o el Perú (en tots aquests els residents amb nacionalitat espanyola representen més del 50% del total dels que hi han nascut). 

Per a més informació, vegeu l'article La petjada de la diversitat a la web de El Perfil de la Ciutat.

1 Aquest enfocament inclou a l'univers estudiat els espanyols de nacionalitat nascuts a l'estranger i per contra no pot prendre en consideració els fills nascuts a Espanya d'aquelles persones nascudes a l'estranger però posseïdores de la nacionalitat espanyola, atesa la limitació pròpia de les fonts de dades utilitzades. Així mateix, també en quedaran fora de l'anàlisi, lògicament, aquelles persones arribades a la ciutat i que pel motiu que sigui poden no estar empadronades.