L'educació és la base per millorar la nostra vida i el desenvolupament sostenible. A més de millorar la qualitat de vida de les persones, l'accés a l'educació inclusiva i equitativa pot ajudar proveir la població local amb les eines necessàries per desenvolupar solucions innovadores als problemes més grans del món.

En l'actualitat, més de 265 milions de nens i nenes no estan escolaritzats i el 22% d'aquests estan en edat d'assistir a l'escola primària. Així mateix, els nens que assisteixen a l'escola no tenen els coneixements bàsics de lectura i aritmètica. En l'última dècada, s'han produït importants avenços amb relació a la millora del seu accés a tots els nivells i amb l'augment en les taxes d'escolarització, sobretot, en el cas de les dones i les nenes. També s'ha millorat en gran mesura el nivell mínim d'alfabetització. No obstant això, cal redoblar els esforços per aconseguir majors avanços per assolir els objectius de l'educació universal. Per exemple, el món ha aconseguit la igualtat entre nens i nenes en l'educació primària, però pocs països han aconseguit els seus objectius en tots els nivells educatius.

Les raons de la manca d'una educació de qualitat són l'escassetat de professors capacitats i les males condicions de les escoles de moltes zones del món i les qüestions d'equitat relacionades amb les oportunitats que tenen nens i nenes de zones rurals. Perquè es brindi educació de qualitat als infants de famílies empobrides, es necessita invertir en beques educatives, tallers de formació per a docents, construcció d'escoles i una millora de l'accés a l'aigua i electricitat a les escoles.