Descarrega't el Pla d'Equipaments Esportius Municipals

El Pla d'Equipaments Esportius de Terrassa, és una eina que ha permès definir i planificar els costos de construcció i manteniment, així com programar les intervencions a realitzar en els equipaments ja existents i els futurs de nova construcció a la ciutat, tant per part de l'administració municipal com de la resta d'administracions amb competència, en matèria d'activitat física i esports.

Actualment, seguint les prioritats i compromisos marcats pel Pla de Mandat 2015-2019 i els acords adoptats del Ple Municipal en la sessió del 24 de febrer de 2017, s'està treballant per a la realització d'un Pla Director de l'Esport per a Terrassa. Aquest nou pla substituirà al Pla d'Equipaments Esportius.