II Premi de Poesia Marta Pessarrodona

 • Organitza: Ajuntament de Terrassa i Elixir Poètic
 • Requisits: joves fins a 30 anys.
 • La peça presentada ha de ser inèdita i original.
 • La temàtica és lliure i es poden entregar en qualsevol llengua (si no és català o castellà, s'ha d'adjuntar la traducció)
 • Format: l'obra pot ser de poesia escrita o de poesia audiovisual. Per a la poesia escrita s'estableix un màxim de dos-cents versos; per a la poesia audiovisual, un màxim d'un minut. Les obres es presentaran en format digital: PDF pel text i mp4 pel vídeo. El nom de l'arxiu ha de ser el nom de l'obra.
 • Exhibició de les obres guanyadores: l'atorgament del premi comporta que els autors/es de les obres guanyadores cedeixen a l'Associació Elixir Poètic, els drets d'exhibició sobre aquesta.
 • Termini: divendres 28 de maig de 2021 (inclòs)
 • Tramesa: enviar una còpia en suport informàtic (pdf o mp4) al correu electrònic [email protected]. Al cos del correu electrònic hi haurà de constar el títol de l'obra presentada, el nom, els cognoms, l'adreça, el telèfon i el correu electrònic de l'autor/a. En el cas dels vídeos es pot recórrer a una plataforma d'enviament d'arxius en el cas que ocupin massa espai. Tot i així, s'ha d'enviar el correu electrònic amb les dades, i especificant que l'arxiu arriba per una altra via. És molt important que el nom d'arxiu coincideixi amb les dades enviades per correu electrònic
 • Veredicte: es farà públic durant La Ràtzia del Festival Elixir, juny 2021. El jurat es reserva el dret de declarar desert el concurs si els treballs presentats no reuneixen la qualitat suficient.
 • Premi:
  1. Una Beca Elixir de 1.000€ per creació poètica i/o literària durant el 2021-2022, a presentar al Festival Elixir 2022. 
  2. Un curs d'escriptura
  3. Un pack cultural terrassenc que inclou 8 activitats, a gaudir en el termini d'un any (octubre 2021 - octubre 2022):
  • Lot de llibres valorat en 100€ ofert per Bct Xarxa.
  • Quatre entrades a cada un dels cicles de l'Ajuntament de Terrassa de la programació: música moderna, música clàssica i arts escèniques.
  • Quatre entrades per a la Temporada estable de Dansa del Centre Cultural de Terrassa.
  • Quatre entrades a concerts de la Nova Jazz Cava.
  • Una visita guiada al Parc Audiovisual de Catalunya per a un grup no superior a 10 persones.
  • Una visita guiada a una de les tres rutes literàries de la Bct Xarxa per a un grup no superior a 10 persones.
  • Una visita guiada a la Seu d'Ègara per a un grup no superior a 10 persones.
 • Protecció de dades: les dades de caràcter personal facilitades pels autors/es i recollides en els documents indicats en aquestes bases, seran incorporades en fitxers titularitat de l'Associació Elixir Poètic, amb domicili a Terrassa, amb l'objecte de ser tractades per les finalitats pròpies per les que han estat sol·licitades i per mantenir les persones autores informades sobre les activitats de l'Associació Elixir Poètic. Els/les autors/es podran exercir en els termes previstos a la Llei orgànica de protecció de dades, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, de forma gratuïta, dirigint una comunicació per escrit a [email protected].
 • Acceptació de les bases: la presentació d'una obra al "Premi de Poesia Marta Pessarrodona" implica l'acceptació d'aquestes bases, que actuen en valor de contracte.
 • Bases del II Premi de Poesia Marta Pessarrodona.