Convocatòria fora de termini. 

Portada del fulletó divulgatiu d'ajuts a l'habitatge de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

Què és?

És una subvenció anual gestionada per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Cobreix tres conceptes:

 • obres de conservació dels fonaments, estructura i instal·lacions de l'edifici,
 • de millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat,
 • de millora de l'accessibilitat.

Les obres de millora de l'accessibilitat subvencionables inclouen la instal·lació:

 • d'ascensors, remuntadors d'escales, rampes o altres dispositius d'accessibilitat, incloent-hi els adaptats a les necessitats de persones amb discapacitat sensorial o intel·lectual, així com la seva adaptació, una vegada instal·lats, a la normativa sectorial corresponent,
 • d'elements d'informació o avís, com senyals lluminosos o sonors per a l'orientació en la utilització de zones comunes,
 • d'elements de comunicació entre els habitatges amb l'exterior, com videoporters.
 • NOVETAT 2018: la instal·lació domòtica i d'altres avenços tecnològics per afavorir l'autonomia de les persones grans o amb discapacitat.

Torna a l'índex

Qui la pot demanar?

Entre altres perfils:

 • Comunitats de propietaris constituïdes,
 • Propietaris d'edificis d'habitatges plurifamiliars,
 • Propietaris d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera.

Torna a l'índex

Què cobreixen les ajudes a l'accessibilitat?

El 40% del pressupost protegible de les obres de millora de l'accessibilitat, amb un topall màxim de 4.000 € per habitatge. El pressupost protegible inclou:

 • pressupost d'execució de la part de l'obra subvencionable
 • honoraris tècnics i cost dels informes tècnics

No inclou l'IVA ni altres impostos, taxes o tributs.

A aquest concepte se li pot sumar, si s'escau, les altres línies de subvenció (conservació, eficiència energètica...) fins assolir un topall màxim de 14.000 € per habitatge.

Torna a l'índex

Què cal fer amb antelació?

Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i previ a la sol•licitud de les ajudes, d'un Informe d'Avaluació de l'Edifici (IAE) amb:

 • l'informe d'inspecció tècnica de l'edifici (IITE): L'IITE s'ha d'haver presentat davant l'organisme competent de la Generalitat de Catalunya per sol·licitar el certificat d'aptitud de l'edifici abans de presentar la sol·licitud de subvenció. 
 • el certificat d'eficiència energètica de l'edifici (CEE) amb l'etiqueta energètica.

Per poder complir els terminis de sol·licitud, es recomana realitzar l'IAE amb antelació a l'obertura de la convocatòria anual de subvenció.

Si la IITE detectés deficiències importants, greus o molt greus, a més de l'actuació d'accessibilitat, també s'hauran de subsanar aquestes deficiències per poder sol·licitar subvenció. Segons les deficiències, es pot demanar l'ajut per a l'actuació de conservació (estructura).

Torna a l'índex

Quins edificis hi poden optar?

 • Tipologia d'edificis: 
  • Els edificis d'habitatges plurifamiliars amb un mínim del 70% de la superfície construïda sobre rasant dedicada a habitatge, exclosa planta baixa si no és habitatge. Com a mínim, el 50% dels habitatges de l'edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels propietaris i llogaters.
  • Habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera. Han de ser el domicili habitual i permanent en el moment de sol·licitar la subvenció.
 • NOVETAT 2018: Per a actuacions de millora d'accessibilitat, no es requereix cap requisit d'antiguitat de l'edifici.
 • NOVETAT 2018: Tot i que és un factor que suma punts a l'hora de valorar les sol·licituds en la modalitat de concurrència competitiva, per optar a les ajudes per a la millora de l'accessibilitat no és requisit imprescindible que hi visquin persones amb discapacitat i mobilitat reduïda o majors de 65 anys.

La subvenció és exclusivament per a espais comuns dels edificis.  

Torna a l'índex

Quines modalitats de subvenció hi ha?

 • Modalitat no competitiva
  • Les obres no han començat abans de la publicació de la convocatòria de subvenció (26 de juny de 2018), i només per a les actuacions relatives a:
   • NOVETAT 2018: la instal·lació d'ascensors, remuntadors d'escales, rampes o altres dispositius d'accessibilitat, incloent-hi els adaptats a les necessitats de persones amb discapacitat sensorial, així com la seva adaptació, una vegada instal·lats, a la normativa sectorial corresponent. Tant si hi viuen persones amb discapacitat i/o mobilitat reduïda o majors de 65 anys, com si no.
   • l'estat de conservació dels fonaments, estructura i instal·lacions que poden representar un risc per la seguretat de les persones. 
   • Es tramiten seguint l'ordre d'entrada al registre
 • Modalitat competitiva
  • NOVETAT 2018: Les obres no han d'haver acabat abans de l'1 de gener de 2018. 
  • Les subvencions es resolen comparant per ordre de puntuació segons un barem establert, que inclou si hi viuen persones amb discapacitat i/o mobilitat reduïda o majors de 65 anys.

Torna a l'índex

Quan i on puc sol•licitar les ajudes?

A la Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa, ubicada al carrer Pantà, 30, baixos (08221 Terrassa), quan estigui oberta la convocatòria d'ajudes vigent.

Torna a l'índex

Més informació

Torna a l'índex

Data d'actualització d'aquest apartat: Agost 2018.