Beques de recerca
El Servei d'Universitats convoca anualment les beques de recerca per a estudiants dels centres universitaris amb seu a Terrassa amb l'objectiu de potenciar la recerca al Campus Universitari de Terrassa i contribuir a la potencialitat del nostre territori en aquest camp.
 
Poden optar a aquestes beques totes les persones físiques i agrupacions de persones físiques sense personalitat jurídica que, a títol individual o col•lectiu, presentin projectes relatius a treballs de recerca sobre la ciència, la tecnologia o l'humanisme social. En cas de participar de manera col•lectiva es nomenarà una persona responsable del projecte a efectes de comunicació i representació.
 
Els treballs han de ser supervisats per un tutor o tutora que avali la proposta, han de ser originals i es valoraran aspectes com la innovació, el rigor i la creativitat, el treball multidisciplinari i la incorporació de la perspectiva de gènere.
 
Es valoraran en funció del cicle o etapa que l'estudiant cursi en el moment de la petició (grau, màster o doctorat), tot diferenciant els àmbits d'especialització:
  • Àmbit salut i/o societat
  • Àmbit tecnològic
  • Àmbit mitjans audiovisuals
  • Àmbit interdisciplinari
  • Altres àmbits
En primer lloc els treballs de recerca presentats es distribuiran segons el nivell i els àmbits d'especialització relacionats anteriorment.

En segon lloc, els projectes s'aprovaran per ordre de major puntuació (consulteu els criteris de valoració al punt 7 de les bases) fins a l'exhauriment del pressupost.

L'import de la beca es calcularà proporcionalment a la puntuació obtinguda. 

El termini de presentació de les sol·licituds serà a partir de l'endemà de la data de publicació de l'anunci de la convocatòria al Butlletí de la Província, i fins al dia 30 de setembre.

A més, el servei d'Universitats dóna suport a activitats i projectes que impulsin la universitat, la recerca i la divulgació científica.

 

Subvencions
 
L'Ajuntament de Terrassa convoca anualment subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis d'utilitat publica i interès social per a aquelles entitats que duguin a terme actuacions d'interès públic i social dins del terme municipal de Terrassa, que complementin la competència municipal i responguin a necessitats socials o fomentin els interessos generals del municipi, dins dels diferents àmbits d'actuació municipal.
 
Consulteu la convocatòria de subvencions municipals en curs aquí.