Des de la Regidoria de Polítiques de Gènere s'ofereix informació, assessorament i suport, tant a les associacions de dones ja existents, com a aquells col·lectius de dones interessats a constituïr-se en associació. Assessorament i col·laboració en activitats, iniciatives, etc. 

Així mateix, informem de les convocatòries i bases per a subvencions que les diferents Administracions convoquen periòdicament.

En aquesta mateixa línia, us informem de les properes convocatòries:

Publicada al DOGC la convocatòria de l'Institut Català de les Dones per a la concessió de subvencions pluriennals a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització de projectes per promoure la igualtat efectiva de dones i homes durant l'any 2015. El termini per a la presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC.

Podeu consultar les bases i la convocatòria al web de l'ICD (Generalitat de Catalunya)