Aquesta és una relació de les dates i fets més importants del projecte Terrassa Energia Intel·ligent (TEI) ordenats començant de més actual a més antic.

Última actualització 01/03/2019

04/03/2019 Comencen els treballs per canviar els 28.800 fanals de la ciutat.

Actuacions previstes el març:

  • Av. de l'Abat Marcet: entre av. de Josep Tarradellas i l'av. de Jaume I
  • Av. de Jaume I: entre l'av. de l'Abat Marcet i el pg. del Vint-i-dos de Juliol
  • Ctra. de Castellar: entre els carrer de Colom i de Tàrrega
  • Av. de Béjar: entre la ronda de Ponent i l'av. del Vallès
  • Av. de Josep Tarradellas i rambla d'Ègara: entre l'av. de l'Abat Marcet i el c. de Galileu
  • Pg. del Vint-i-dos de Juliol: entre la ronda de Ponent i l'estació de Terrassa Est
  • Ctra. de Matadepera: entre l'av. de l'Abat Marcet i l'av. de la Lacetània
  • Av. del Vallès: entre l'av. de Béjar i la ctra. de Montcada
  • Ctra. de Martorell: entre la ronda de Ponent i la rambleta del Pare Alegre
  • Ctra. de Montcada: entre la rambleta del Pare Alegre i l'av. de Madrid

*S'intentarà que aquestes tasques tinguin la mínima afectació, però podrien comportar incidències puntuals a la via urbana o talls temporals de trams de carrer. 

22/01/2019 L'Ajuntament signa el contracte amb l'empresa IMESAPI corresponents a la licitació del TEI i s'inicien els treballs.

 

12/12/2018 Resolució dels recursos presentats per les empreses; ACSA i SECE a la resolució d'adjudicació publicada el 05 de juny de 2018. El tribunal desestima els recursos i aixeca la suspensió de l'adjudicació.

 

30/06/2018 Es presenta recurs davant del Tribunal de Contractes de l'Administració pública per part de l'empresa SECE, contra l'adjudicació realitzada per part de l'Ajuntament a l'empresa IMESAPI d'acord a informe de valoració de les ofertes.SECE argumenta en contra d'aquesta valoració i proposa que d'acord a la seva argumentació sigui ella l'empresa adjudicatària.

26/06/2018 Es presenta recurs davant del Tribunal de Contractes de l'Administració pública per part de l'empresa ACSA, contra la seva exclusió del procediment.

 

 

05/06/2018 Publicació de la proposta de la mesa de contractació que inclou l'informe de valoració de les ofertes presentades on s'exclou del procediment a l'empresa ACSA per no argumentar suficientment una baixa desproporcionada en la seva oferta relativa als serveis de manteniment de l'enllumenat, així com s'adjudica la licitació a l'empresa IMESAPI, que és la que obté major puntuació en la valoració.

18/12/2018 Obertura del sobre 2 de les pliques que incorpora l'oferta de l'empresa d'acord als criteris d'adjudicació establerts als plecs que regulen la licitació.

 

 

12/12/2018 Obertura del sobre 1 de les pliques que incorporen documentació general de les empreses licitadores, així com la documentació acreditativa de la solvència econòmica, financera i tècnica.

 

28/11/2017 Finalitza el termini per a la presentació d'ofertes a la nova convocatòria. Han presentat proposta les empreses:
IMESAPI, Ferrovial, SICE, Citelum, FCC, ACSA, SECE, Rubatec-Enertika, Aluvisa i Istem.

 

10/10/2017 S'aprova en el Ple Municipal convocar una nova licitació per l'adjudicació d'un nou contracte per a la gestió dels serveis energètics municipals per a la reducció del consum energètic, mitjançant la millora i manteniment de les instal·lacions d'enllumenat públic, la renovació de la il·luminació interior i la implementació d'energies renovables.

 

20/03/2017 Interposició per part de diverses empreses d'un recurs especial en matèria de contractació contra l'adjudicació del contracte de gestió dels serveis del projecte Terrassa Energia Intel·ligent (TEI). Una vegada interposat el recurs queda en suspens la tramitació de l'expedient de contractació. Finalment, el 6 de juliol, el Tribunal de Contractes del Sector Públic (TCCSP) va estimar el recurs especial interposat i va declarar nul el procediment d'adjudicació del contracte.

 

23/02/2017 Aprovació en el Ple Municipal de l'adjudicació del contracte de gestió de serveis del projecte TEI que té com a objectiu reduir el consum energètic amb la millora i el manteniment de les instal•lacions d'enllumenat públic, la renovació de la il•luminació interior i la implementació d'energies renovables que en conjunt permetran reduir les emissions de C02. Més informació

 

25/02/2016 Autorització del Ple Municipal a TMESA per la renovació de diversos vehicles pel període 2016-2017 i la compra de 6 vehicles híbrids per un millor estalvi energètic i menor contaminació. Acta Ple 

 

28/01/2016 Després de diferents votacions i esmenes al Ple Municipal es desestima el dictamen per la renovació de diversos vehicles municipals pel període 2016-2017. Acta Ple

 

 

05/05/2015 Implantació a la plataforma Sentilo per a la visualització de les xarxes elèctriques. Es pot accedir a les dades de consum energètic: potència i energia (activa i reactiva) sobre les que es realitzaven les auditories energètiques.Més informació

 

14/04/2015 L'Ajuntament analitza els quadres elèctrics dins del projecte Terrassa Energia Intel·ligent. Més informació

 

27/03/2015Aprovació del Pla Director Smart Cities.

Veure document

 

Gener 2015 Adjudicació de la fase d'auditories del projecte TEI a l'empresa Soningeo. S'inicien els treballs dels quals s'han d'obtenir els inventaris i auditories energètiques de les infraestructures vinculades al projecte TEI (enllumenat públic i 82 equipaments municipals) així com els estudis de viabilitat de la producció d'energia renovable per autoconsum i de la renovació del parc d'autobusos de transport urbà per sistemes amb motoritzacions més eficients 

Desembre 2013 Impuls de mesures per assolir la reducció d'emissions, es participa del Fons Europeu d'Eficiència Energètica, Smart Management i Mobilitat finançant un estudi tècnic per a la redacció de projectes i estimació de l'estalvi de 692.749 euros. El compromís de l'Ajuntament amb aquest fons és la licitació de contractes de serveis energètics amb l'objectiu d'executar un Pla d'Inversions, per un mínim de 20 vegades la subvenció rebuda (12,5 milions). Per aquesta raó, es va procedir a realitzar: unes auditories energètiques, per dissenyar quines havien de ser les propostes de millora, projectes executius i financers per a poder impulsar les millores.Més informació

 

2009 Inici del Pla d'Acció d'Energia Sostenible (PAES) amb mesures i accions per millorar l'eficiència de l'enllumenat públic, la compra de vehicles elèctrics i la instal·lació de calderes biomassa. Més informació

 

2008 Celebració del Pacte d'Alcaldes sobre el Clima i l'Energia impulsat per la Unió Europea estableix el compromís de reduir el 2020 el 20% d'emissions de gasos de l'efecte hivernacle.