El servei d'atenció al públic de l'Oficina d'Esponjament de Ca n'Anglada,  situada a l'avinguda de Barcelona, 180  només atén amb cita prèvia.

Podeu concertar-la a través  de la web Municipal (Cal seleccionar l'Oficina d'Esponjament de Ca n'Anglada) o també amb l'App "Sense esperes", que trobareu tant per IOS com per Android

A més, podeu formalitzar les vostres peticions i consultes a través del telèfon d'informació municipal 010 (informació municipal) i 607 187 223

 1. Què és i què contempla?
 2. Reallotjaments de les famílies 
 3. Execució i fases 
 4. Finalització prevista 
 5. Les xifres 
 6. Més informació 

 

Què és i què contempla?
El projecte d'esponjament de Ca n'Anglada es va iniciar l'any 2012 amb l'objectiu de reduir la densificació d'habitants per millorar les condicions de vida, ambientals i socials del barri per dignificar-lo. Els problemes en els habitatges van conduir a una degradació social que va fer necessària l'actuació de l'Ajuntament i de la Generalitat. 

Contemplava l'enderroc de 9 edificis situats en el sector nord-est del barri i el reallotjament de les persones residents: carrer de Sant Damià 255 bis i 257 bis, Sant Cosme 198 bis (Fase 1, actual plaça del Pagès), Passatge de la Prudència 2-4 (Fase 2), Passatge de la Concòrdia 1-3 (Fase 3A), Passatge de la Previsió1 i Passatge de la Constància 2 (Fase 3B). 

Aquests blocs, coneguts popularment com "els pisos de la Vitasa", es van construir a la primera onada migratoria de meitat del segle XX i per la urgent necessitat de reubicar famílies després de les riuades de 1962.  L'esponjament afecta un total de 184 habitatges i inclou, també, la urbanització dels espais alliberats, que es farà un cop es completi l'enderroc.

L'Ajuntament de Terrassa i la Generalitat, a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, han finançat al 50% els gairebé 17 milions d'euros invertits en aquest projecte.

Pujar

Reallotjaments de les famílies 
L'esponjament preveia inicialment la construcció de nous edificis a l'avinguda del Vallès per acollir les families reallotjades, però la crisi económica no ho va fer possible. En aquest moment va ser quan l'administració va oferir el reallotjament en habitatges disponibles del terme municipal de Terrassa, tant nous – de la Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa- com de segona mà, sempre que complissin les condicions d'habitabilitat i suficiència.

L'Ajuntament ha negociat sempre el trasllat de les famílies que hi vivien a d'altres pisos, alguns de titularitat municipal (al barri de Torre-Sana), però també s'han traslladat famílies a d'altres habitatges disponibles a la ciutat, tant de lloguer social com de compra en el mercat secundari. 

Cada cas ha requerit una negociació específica, atès que els afectats han pogut triar diverses opcions, en alguns casos han preferit cobrar la indemnització corresponent derivada del procés d'expropiació per taxació conjunta, en d'altres casos els habitatges estaven ocupats il•legalment i en alguns casos, tenien càrregues hipotecàries elevades. D'altra banda, també s'ha anat aconseguint negociar amb algunes entitats bancàries la condonació de certs deutes hipotecaris que requeien sobre els habitatges afectats.

En aquests vuit anys s'hauran enderrocat 9 blocs amb 184 habitatges i s'hauran reallotjat 127 famílies. Aquesta tasca s'ha gestionat directament des de l'Oficina Municipal de l'Esponjament de Ca n'Anglada, situada al centre cívic de Montserrat Roig, integrada per l'Ajuntament de Terrassa i l'Institut Català del Sòl, (INCASÒL), per buscar solucions consensuades als problemes que plantejaven les persones propietàries i també les residents. 

Pujar

Execució i fases 
Per planificar el seu desenvolupament es van preveure tres fases, que s'han executat i finançat gràcies als convenis urbanístics signats entre l'Ajuntament de Terrassa i el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. El primer el van formalitzar el 12 de setembre de 2012, per avançar en els reallotjaments, permetre l'enderroc dels blocs i determinar la inversió necessària per executar la primera fase. A finals del mateix any, es va aprovar un nou conveni entre l'Agència Catalana de l'Habitatge, la Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa i l'Ajuntament de Terrassa, per fixar els termes de participació de les dues administracions i determinar els recursos econòmics necessaris per a l'execució del projecte, amb l'aportació de 3.000.000 € per part de cada administració. Aquest nou conveni va permetre desenvolupar durant els exercicis 2013 i 2014 la pràctica totalitat de les actuacions previstes per a la primera fase 

La resta del projecte s'ha desenvolupat en els següents terminis:

 • Primera fase (2013-2015): Es van enderrocar 3 blocs ubicats als carrers St. Damià 255 Bis (febrer 2014), St. Damià 257 Bis (desembre 2014) i St. Cosme 198 Bis (maig 2015), amb un total de 72 habitatges. Ajuntament i Generalitat van aportar 6 milions d'euros, al 50% cadascuna de les dues administracions. 
   
 • Segona fase (2015-2017): Enderroc de 2 blocs situats al Passatge de la Prudència números 2 i 4 (Maig 2017), amb un total de 32 habitatges, així com el local comercial de l'antic mercat. Un segon conveni firmat l'any 2014 entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Terrassa va ampliar les aportacions econòmiques. Es van preveure pels anys 2015 i 2016 una inversió de 3 milions d'euros, al 50% cadascuna de les dues administracions. Aquesta dotació va permetre culminar les inversions pendents de la primera fase i executar la segona.
   
 • Tercera i última fase (2017-2021/22): Enderroc de 4 blocs. Dins la Fase 3A són els dos emplaçats al Passatge Concòrdia 1 i 3 (octubre 2020) i, dins la Fase 3B són els ubicats al Passatge de la Previsió 1 i Passatge de la Constància 2, amb un total de 40 habitatges (previst pel 2021-22). Un tercer conveni signat el 2017 recollia una inversió de 7.500.000 €, per aquesta fase i també al 50% entre les dues administracions.

Pujar

Finalització prevista
El setembre de 2020 es va iniciar la tercera i última fase, que s'executa gràcies al conveni urbanístic signat l'abril de 2017 entre l'Ajuntament de Terrassa i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Inicialment, s'havia previst enderrocar els blocs 1 i 3 del Passatge de la Concòrdia (Fase 3A) l'any 2019, però es va demorar per dificultats sobrevingudes, que han comportat els reallotjaments i la crisi sanitària de la COVID-19. 

Pel que fa a la Fase 3B, que afecta dos blocs dels Passatges de Previsió i Constància, des de mitjans de 2020 s'estan portant a terme els tràmits per a l'expropiació dels habitatges afectats. La previsió inicial és que s'enderroquin entre el 2021 o el 2022. 

Amb tot, quedara pendent d'executar els projectes d'urbanització definitiva dels 4 espais alliberats, pels quals caldria establir un nou conveni urbanístic entre ambdues administracions. 

Pujar

 Les xifres

Inversió total: 16,5 milions euros
Blocs afectats: 9
Blocs enderrocats fins setembre 2020: 5
Habitatges afectats: 184
Famíles reallotjades: 127

Pujar

Més informació

 

 • Vídeo: "Blocs a terra per a esponjar el barri de Ca n'Anglada". 17/09/2020
 • Vídeo "L'esponjament de Ca n'Anglada enfila la darerra fase". 28/04/2017

 • Vídeo "Primer enderroc per a l'esponjament de Ca n'Anglada". 28/02/2014

Pujar