La Formació Professional Inicial amb model dual permet que l'alumne compagini la formació al centre docent i l'activitat productiva en una empresa relacionada amb la titulació que està cursant. Aquesta empresa ha de tenir un acord previ amb el centre docent per garantir la millor formació. Així, una part dels aprenentatges que ara s'obtenen al centre docent, s'obtindran amb l'activitat productiva.

Aquest nou model permet que les empreses incorporin alumnes d'FP inicial mitjançant contractes laborals Amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral, la formació professional dual aposta per augmentar la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes.

Des de fa temps moltes empreses han reivindicat la necessitat de recuperar el model laboral de l'aprenent. Aquest nou model de col·laboració entre empresa i escola permet recuperar aquesta figura amb molts avantatges i valor afegit doncs l'alumne s'incorpora al treball amb un bagatge de coneixements adquirits, directament relacionats amb el perfil professional de l'empresa que abans no tenia.

Actualment un nombre significatiu d'empreses participen en el nou model de formació professional dual, fent possible que els alumnes puguin compatibilitzar la formació als centres educatius amb la formació en entorns laborals reals.

Aconseguir la implantació d'aquesta modalitat de formació revertirà, sens dubte, en la millora de la productivitat i l'ocupació al nostre país.

És evident que el treball en equip escola-empresa, és més que mai necessari per ambdues parts doncs aquesta relació serà profitosa tant per l'empresa, que podrà gaudir de personal amb un nivell de qualificació més que suficient per ser productiu des del primer moment, com pel centre que podrà subministrar aquest personal amb un perfil professional millor i més proper a les necessitats del mercat laboral.

A Terrassa els cicles on s'imparteix la FP Dual el curs 2017-18 son:

  • ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ: CFGM Gestió Administrativa, CFGS Administració i finances.
  • COMERÇ I MARQUETING:CFGM Activitats comercials.
  • ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA: CFGM Instal.lacions elèctriques i automàtiques,  CFGS Manteniment electrònic.
  • FABRICACIÓ MECÀNICA: CFGM Mecanització.
  • HOTELERIA I TURISME: CFGM Cuina i gastronomia, CFGM Serveis en restauració, CFGS Direcció de cuina, CFGS Direcció en serveis de restauració.
  • INFORMÀTICA I COMUNICACIONS: CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes
  • INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT: CFGS Desenvolupament d'aplicacions web, CFGM Instal.lacions de producció de calor i instal.lació i manteniment de piscines, CFGM Instal.lacions frigorífiques i de climatització, CFGS Prevenció de riscos professionals, CFGS Manteniment d'instal.lacions tèrmiques i de fluids, CFGS Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins.
  • QUÍMICA: CFGS Laboratori d'anàlisi i control de qualitat, CFGS Química industrial.
  • SANITAT: CFGM Cures auxiliars d'infermeria, CFGS Higiene Bucodental.
  • TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL: CFGM Fabricació i ennobliment de productes tèxtils, CFGM Confecció i moda, CFGS Disseny tècnic en tèxtil i en pell.

Mes informació: Departament Ensenyament, queestudiar, educawebLa formació professional dual a Catalunya,  Fundación Bertelsmann, Alianza para la FP Dual

Preguntes freqüents: Consell general de Cambres respon

Bibliografia: