La formació professional per a l'ocupació és un dels subsistemes de formació professional, integrat pel conjunt d'instruments i accions que tenen per objecte impulsar i estendre entre les empreses i les persones treballadores, tant desocupades com ocupades, una formació que respongui a les seves necessitats de qualificació i competitivitat i que contribueixi al desenvolupament econòmic i a la cohesió social.

Es caracteritza per tenir una oferta d'especialitats formatives molt àmplia en tots els sectors econòmics i per oferir la possibilitat de realitzar pràctiques professionals en empreses catalanes o de l'estranger.

Podeu trobar tota l'oferta formativa (cursos de formació per a l'ocupació) del Servei d'Ocupació de Catalunya.


Els certificats de professionalitat

El certificat de professionalitat és l'instrument d'acreditació oficial de les qualificacions professionals en l'àmbit de l'administració laboral. Vàlid a tot el territori espanyol, acredita que es disposa de les competències per a desenvolupar una activitat, i dels coneixements i les habilitats per desenvolupar-les de forma correcta d'acord amb les exigències del mercat.

 

Què acredita?

Cada certificat de professionalitat acredita una qualificació professional del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals i està configurat per una o més unitats de competència.

La unitat de competència constitueix la unitat mínima acreditable i acumulable per obtenir un certificat de professionalitat.

 

Quines són les vies per obtenir-lo?

  • Formació a través de l'Administració laboral: superar amb avaluació positiva tots els mòduls associats a totes les unitats de competència corresponents al certificat de professionalitat.
  • Formació a través de l'Administració educativa: tenir certificació acadèmica que acrediti la superació de tots els mòduls professionals associats a les unitats de competència que conformin certificat de professionalitat.
  • Reconeixement de l'experiència laboral i formació no formal.

 

Qui els expedeix?

A Catalunya, l'organisme competent per expedir i registrar els certificats de professionalitat i les acreditacions parcials acumulables és el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), que els expedirà a instància de la persona sol·licitant.

Podeu trobar la informació corresponent als certificats de professionalitat a la pàgina web del SOC.

Quins s'homologuen a Terrassa?
A continuació podeu veure l'oferta d'especialitats i el centre on s'otorguen, tots ells a Terrassa.

Centre       Especialitat Formativa
         
Administració i gestió        
L'Estudem JBF, S.L.       Operacions auxiliars de serveis
administratius i generals
Serveis de Formació Empresarial Egara, Operacions auxiliars de serveis
S.L.U.
      Operacions auxiliars de serveis
administratius i generals
L'Estudem JBF, S.L.       Operacions auxiliars d'enregistrament
i tractament de dades i documents
Serveis de Formació Empresarial Egara, Operacions auxiliars d'enregistrament
S.L.U.
      Operacions auxiliars d'enregistrament
i tractament de dades i documents
Actiuhumà, S.L.       Creació i gestió de microempreses
Serveis de Formació Empresarial Egara, Creació i gestió de microempreses
S.L.U.
      Creació i gestió de microempreses
Comerç i marqueting        
Fundació Privada Cecot Formació       Activitats auxiliars de magatzem
Serveis de Formació Empresarial Egara, S.L.U.       Activitats auxiliars de magatzem
Foment de Terrassa, S.A.       Activitats auxiliars de comerç
Fundació Privada Cecot Formació       Gestió i control de l'aprovisionament
Serveis de Formació Empresarial Egara, S.L.U.       Gestió i control de l'aprovisionament
Fundació Privada Cecot Formació       Màrqueting i compravenda internacional
Troba Formació, S.L.       Gestió comercial de vendes
L'Estudem JBF, S.L.       Gestió comercial de vendes
Electricitat i electrònica        
Sant Domènec Savio       Operacions auxiliars de muntatge d'instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis
Energia i aigua        
Foment de Terrassa, S.A.       Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques
Foment de Terrassa, S.A.       Muntatge i manteniment de xarxes d'aigua
Fabricació mecànica        
Foment de Terrassa, S.A.       Operacions auxiliars de fabricació mecànica
Hostaleria i turisme        
Serveis de Formació Empresarial Egara, S.L.U.       Operacions bàsiques de restaurant i bar
Serveis de Formació Empresarial Egara, S.L.U.       Serveis de restaurant
Foment de Terrassa, S.A.       Serveis de bar i cafeteria
Informàtica i comunicacions        
Actiuhumà, S.L.       Confecció i publicació de pàgines web
Actiuhumà, S.L.       Operació de sistemes informàtics
Serveis de Formació Empresarial Egara, S.L.U.       Operació de sistemes informàtics
Serveis de Formació Empresarial Egara, S.L.U.       Administració i programació en sistemes S.L.U. de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients
Química        
Foment de Terrassa, S.A.       Elaboració de productes farmacèutics i afins
Serveis socioculturals i a la comunitat        
Fundació Privada Cecot Formació       Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions
Actiuhumà, S.L.       Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions
Foment de Terrassa, S.A.       Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions
Actiuhumà, S.L.       Atenció sociosanitària a persones al domicili
Foment de Terrassa, S.A.       Dinamització d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil
 

Formació Integrada

Els títols es poden convertir en certificats de professionalitat i viceversa s'utilitzen com a passarel·la les Unitats de Competència definides per l'Institut Català de les Qualificacions Professionales (ICQP) i a nivell estatal per l'INCUAL. (Instituto Nacional de Calificaciones Profesionales).


Acredita't

Moltes persones han adquirit les seves competències professionals en el mateix lloc de treball, mitjançant la pràctica, l'experiència professional i vies no formals de formació. Per tant, són persones que tenen les competències, però no l'acreditació oficial. Aquest procediment permet a les persones que hi participen aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un certificat de professionalitat, un títol de formació professional o totes dues coses i facilita, d'aquesta manera, la seva integració laboral, la promoció professional i el reconeixement social. En aquesta convocatòria poden participar persones de més de 20 anys i el nombre màxim de persones que s'admetran és de 8.118.

Actualment no està oberta la inscripció. En el web de l'Acredita't s'informarà de properes convocatòries d'acreditació de competències.

En el marc de les mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional, les persones amb experiència laboral i formació prèvia que desitgin obtenir un diagnòstic de les seves possibilitats formatives i de promoció professional, i conèixer l'itinerari formatiu i professional més adequat per aconseguir una titulació acadèmica, poden sol·licitar el servei d'assessorament en la formació professional. Així mateix, poden sol·licitar el reconeixement acadèmic dels aprenentatges que hagin assolit amb l'experiència laboral o en activitats socials.

 

Més informació a:
  •     Foment de Terrassa, S.A. Ctra. de Martorell, 95. Tel. 93 789 11 11
  •     OSOC (Oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya) Terrassa. C/ Edison, 9-15. Tel. 93 733 65 90 www.oficinadetreball.cat
  •     CECOT Formació. C/ Sant Pau, 6. Tel. 93 736 11 00 www.cecot.org/formacio
  •     CIFO del Vallès. Ctra. N-150, km 15, Mancomunitat Sabadell-Terrassa. Tel. 93 736 29 10
  •     CCOO C/ Unió, 23 1. Tel. 93 789 12 07
  •     UGT C/ Unió, 23. Tel. 93 780 93 66