Apadrinem l'Anella Verda

Què és l'Anella Verda ?

L'Anella Verda de Terrassa la formen els espais agrícoles i forestals que es troben al voltant de la ciutat i que gaudeixen d'un tractament i protecció especial. La finalitat del Pla d'ordenació i gestió de l'Anella Verda és la conservació sostenible i integral dels espais naturals, agrícoles i forestals de Terrassa. Aquest pla necessita per a desenvolupar-se i assolir els seus objectius, de la participació activa de la ciutadania, dels usuaris, dels propietaris, i dels que viuen i treballen en aquest territori.

Aquesta iniciativa pretén donar un paper decisiu a I'entorn natural i agrícola de la ciutat de Terrassa per tal de millorar la qualitat del paisatge i el manteniment de la seva diversitat. Un dels objectius principals de l'Anella Verda és la promoció d'un ús públic respectuós amb l'entorn que permeti el gaudi dels valors ambientals, socials i culturals que ofereix l'entorn natural, sense malmetre el patrimoni i els valors que atresora, sumant els esforços de l'administració i de les entitats. Per aconseguir aquest objectiu cal la implicació i el suport dels diferents agents socials. 

Què vol dir apadrinar?

Un apadrinament és una relació voluntària entre una escola, entitat, associació, ens local i un espai natural, itinerari o element singular. La figura de l'apadrinament es relaciona amb els acords de custòdia del territori que contemplen actuacions de millora ambiental de més abast i durada, que també es troben recollits en el Pla de l'Anella Verda. En aquest sentit són especialment interessants iniciatives com la cessió de la gestió de bens municipals a entitats de custòdia per a que desenvolupin un projecte d'interès ecològic i social o l'establiment d'acords entre propietaris que no disposen de recursos (econòmics o de coneixement) per gestionar els seus terrenys, i entitats de custòdia.

L'Ajuntament de Terrassa es va adherir l'any 2013 a la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) i pot actuar com a entitat de custòdia assolint acords amb propietaris privats, com a propietari de terrenys públics que es poden cedir en custòdia o com a promotor de la custòdia impulsant acords entre propietaris i entitats.

Els acords de custòdia i els apadrinaments són una excel·lent fórmula de corresponsabilitat ambiental i social entre els diferents agents que operen en el territori, i tenen per objectiu la millora i respecte de l'entorn, i el coneixement de l'Anella Verda. D'aquesta manera les escoles i entitats que hi participin coneixeran una zona natural propera al seu entorn urbà i s'implicaran en la seva millora i conservació.

Cada apadrinament pot tenir unes característiques diferents en funció del que l'escola o l'entitat vol aconseguir. Els apadrinaments es poden traduir en diferents nivells de compromís, que poden anar des d'un grau de compromís baix, simplement fent activitats de descoberta de l'Anella Verda, o mig, fent petites accions com ara vigilància esporàdica de l'espai, o fins a un grau de compromís alt, fent de portaveus i custodiant l'espai a molts nivells.

Els apadrinaments es poden concretar de moltes maneres:

Donant a conèixer l'espai: organització o col·laboració en sortides guiades, caminades, activitats de descoberta, activitats esportives.
Vetllant pel bon estat de l'espai: comunicació d'incidències o actes vandàlics com ara abocaments, comunicació de possibles deficiències en la neteja o el manteniment, proposta de millores, realització d'accions de sensibilització per a al ciutadania.
Realitzant activitats de millora de l'entorn: organització de neteges, plantacions, jornades de treball,..
Denunciant possibles actuacions que puguin malmetre l'entorn (construccions, tales ..), etc.
Com es pot ser padrí d'un espai o recorregut de l'Anella Verda de Terrassa?

Cal decidir quin objectiu es vol aconseguir i quin és l'espai, recorregut o element singular que es vol apadrinar. La tria és important, i ha de ser coherent amb els objectius i plantejaments del Pla de l'Anella Verda. Un cop es disposa d'una primera proposta, cal que us adreceu al Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat, us informarem si l'espai triat té possibilitat de ser apadrinat i els objectius són coherents amb el Pla, i us orientarem per desenvolupar la proposta.

Aquesta s'ha de convertir en un projecte que descrigui l'indret, els objectius, els participants, les tasques i activitats que es realitzaran i els aprenentatges que s'assoliran, que serà validat per l'Ajuntament.

Aquest apadrinament, en funció del compromís que suposi, de l'espai que contempli i de les activitats que desenvolupi, pot requerir la signatura d'un conveni o acord de custòdia, que reculli els compromisos de les parts. Si l'apadrinament inclou finques de propietat privada, caldrà també comptar amb el vist-i-plau de la propietat. Si és un camí o un espai públic, l'acord serà només entre l'escola o entitat i l'Ajuntament.

Els apadrinaments poden tenir una durada variable, però es considera que s'haurien de plantejar per una durada mínima de dos anys o cursos lectius. També caldrà fer un seguiment dels resultats i presentar una memòria del projecte realitzat.

L'Ajuntament és compromet a:

Donar assessorament tècnic i pedagògic.
Col·laborar en la difusió i coneixement del projecte, a través del web de Medi Ambient i el blog de l'Anella Verda.
Facilitar, en la mesura del que sigui possible, recursos materials, com ara caixes - nius, menjadores, senyalització, etc.

Pujar

Xarxa d'escoles per a la sostenibilitat de Terrassa (XEST)

És una xarxa local de centres educatius que desenvolupen programes d'educació per a la sostenibilitat.

La XEST està integrada a la Xarxa Escoles per a la sostenibilitat de Catalunya XESC.

Actualment la XEST la composen el centres educatius del municipi : Escola El Vallès, Escola França, Escola Vedruna, Escola Roser Capdevila, Escola Serra de l'Obac  ,Escola Santa Teresa de Jesús, Escola Mare de Déu del Carme, Escola El Cingle, Institut Can Jofresa, Escola Delta, Escola Tecnos, Escola Ponent, Escola Martí, Institut Terrassa, Escola Rosella de Viladecavalls, Llar d'Infants Núria, Escola bressol Vallparadís, Escola Sant Josep de Calassanz, Escola Joaquima de Vedruna, Escola Lumen, Escola Enxaneta, Escola La Roda, Escola Sagrat Cor,Escola La Nova Electra, InstitutÈgara, Institut Escola Antoni Ubach, Escola Creixen ,Escola Ramon Pont, Escola María Auxiliadora, Escola Petit Estel La Nova, Escola Lanaspa Giralt, Escola Font de l'Alba, Escola Isaac Peral, Escola bressol Espígol i Mòn Idiomes.

Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Territori i Sostenibilitat i Educació.

Aquesta xarxa anirà incorporant a tots el centres de Terrassa que vulguin portar a terme un programa d'educació per a la Sostenibilitat integrat en el projecte de centre.

Per formar part de la xarxa cal posar-se en contacte amb el Centre de Documentació i Educació Ambiental.

Pujar

Camins escolars: Guia didàctica

Pujar