advance

Programa europeu: Energia Intel•ligent per a Europa
Temàtica: Millorar la qualitat dels plans i les polítiques urbanes de mobilitat i desenvolupar una metodologia per a l'auditoria i certificació de polítiques i plans de mobilitat.

Descarrega el document de l'auditoria ADVANCE de Terrassa

Què és?
Finançat pel programa Intelligent Energy Europe (IEE), que dóna suport a aquelles polítiques d'eficiència energètica per assolir els objectius que s'ha fixat la Unió Europea i Terrassa (PAES) per a l'any 2020:

 • reducció d'un 20% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle
 • millora d'un 20% en l'eficiència energètica
 • assolir un 20% de consum energètic de fonts renovables

Qui hi participa?
8 ciutats europees que es troben en diferents nivells de desenvolupament en matèria de mobilitat (nivell avançat, en maduració o inicial).
En totes aquestes ciutats s'avaluarà la seva situació actual i es definiran les millores i accions necessàries per a aconseguir la certificació.
Terrassa és considerada com una ciutat avançada, doncs disposa d'un Pla de Mobilitat Urbana.

Objectius

 • Millorar la qualitat dels plans i les polítiques urbanes de mobilitat.
 • Desenvolupar una metodologia per a l'auditoria i certificació de polítiques i plans de mobilitat.
 • Aquesta metodologia serà dissenyada, desenvolupada, testada i aplicada durant el projecte.

Quina és la participació de la ciutat de Terrassa?
A Terrassa s'aplicarà l'esquema d'auditoria ADVANCE, un cop s'hagi testat en les 2 ciutats de prova (Malmö i Scezcin)
Per a dur a terme el procés d'auditoria s'hauran de crear grups de treball i s'hauran d'organitzar sessions de treball amb els diferents sectors involucrats (tècnics municipals, polítics, grups d'usuaris, etc.).

Què n'obté la ciutat de Terrassa?
Al final del procés d'auditoria, la ciutat de Terrassa obtindrà un Pla d'Acció que contindrà aquelles mesures i accions a desenvolupar per tal de mantenir l'estatus de ciutat "avançada". El procés fins a arribar a assolir aquest Pla d'Acció serà el següent:

 • Anàlisi de la situació de base mitjançant la selecció d'una sèrie d'indicadors sectorials de mobilitat per cada camp d'acció
 • Identificació de gaps i realització d'una anàlisi DAFO específica per a la ciutat seguint els criteris que estableixi l'esquema d'auditoria
 • Anàlisi de les accions a implementar
 • Definició del Pla d'Acció.

 

cascade

Nom: CASCADE
Cap de fila: EUROCITIES
Programa europeu: Energia Intel•ligent per a Europa
Temàtica: Millorar l'aplicació de les polítiques d'energia sostenible de les ciutats mitjanes i grans per a la consecució dels objectius de la Unió Europea per l'any 2020 en l'àmbit de l'energia i del canvi climàtic.

 

 

Què és?

 • Projecte d'intercanvi de coneixement entre ciutats sobre polítiques energètiques
 • Finançat pel programa Intelligent Energy Europe (IEE), que dóna suport a aquelles polítiques d'eficiència energètica per assolir els objectius que s'ha fixat la Unió Europea i Terrassa (PAES) per a l'any 2020:
 • Reducció d'un 20% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle
 • Millora d'un 20% en l'eficiència energètica
 • Assolir un 20% de consum energètic de fonts renovables

Participants: 3 experts específics (energies renovables + mobilitat + edificació) - 19 ciutats: Amaroussion, Amsterdam, Birmingham, Burgas, Edinburgh, Eindhoven, Gateshead, Genoa, Gijón, Malmo, Mannheim, Milan, Nantes, Stockholm, Sunderland, Tampere, Terrassa, Venice i Warsaw

Objectius
L'objectiu principal del projecte és dissenyar i posar en marxa un programa en xarxa que capaciti les ciutats per:

 • Millorar i accelerar la implementació dels PAES, en mesures d'eficiència energètica en la mobilitat, edificació i energies renovables
 • Optimitzar el treball en xarxa i el coneixement mutu entre les diferents ciutats i potenciar l'intercanvi de bones pràctiques
 • Desenvolupar i verificar formats que permetin anar més enllà del període estricte de durada del projecte.
 • Donar a les ciutats i els territoris la possibilitat de lideratge i de relacions transnacionals respecte del tema de la Eficiència Energètica.
 • Terrassa participarà principalment, en el paquet dedicat a l'eficiència energètica en la mobilitat.