Imatge del parc del Vapor Gran

L'Oficina de l'Arquitecte en cap vetlla per la coherència i qualitat de la imatge de la ciutat. També és part essencial de les seves funcions la direcció dels projectes i el seguiment de les obres d'arquitectura en els edificis i equipaments municipals, incloent la creació de nous edificis i les reformes, ampliacions i millora dels existents.

L'espai públic s'ha convertit en el camp d'actuació de moltes iniciatives inconnexes, i és del tot necessari disposar d'un servei referent per coordinar-los, amb l'objectiu de dotar l'acció municipal de coherència en el seu procés de transformació i evolució urbana. En aquest aspecte l'Oficina vetlla d'acord amb la resta del Servei i dels altres Serveis Municipals, per la redacció de normes i reglaments per la coherència de les accions, fent estudis i treballs per assessorar la resta de serveis municipals i altres agents implicats, sobre la qualitat del paisatge urbà i l'edificació pública.

Contacte: [email protected]