UE Funds

Terrassa porta anys participant en projectes que han estat finançats per la Unió Europea, totalment o parcial. Aquesta participació ha beneficiat diversos col·lectius de la ciutat a més de potenciar la visibilitat de Terrassa a Europa. En els següents documents podeu comprovar quina ha estat la participació als diferents fons en els diversos períodes.

Com seran els Fons Europeus en el període 2021-2027?

 

Fons del període pressupostari 2021-2027

Imatge del pressupost de la UE 2021-2027. Font: Consell de la UE

La Comissió Europea (CE) publicà el maig de 2018 la proposta de pressupost de la UE pel període 2021-2027, conegut amb el nom de Marc Financer Pluriennal (MFP): 1.074.300 MEUR.

De resultes de la COVID-19 la Comissió va proposar, el maig del 2020, un pla de recuperació (de 3 anys) batejat amb el nom de Next Generation EU (NGEU), que es tradueix en un augment del pressupost de 750.000 MEUR, procedents de préstecs que demanarà la mateixa Comissió Europea als mercats financers (emetent bons de deute).  Aquest pla necessita la ratificació del parlament de cada estat membre per tirar endavant.

Per beneficiarse del NGEU els Estats Membres han de preparar (fins al 30 abril del 2021) els seus Plans Nacionals de Recuperació i Resiliència on hauran de definir un programa de reformes in inversions pel periode 2021-23, dirigit a mitigar les conseqüències de la Covid19.

Aquests plans s'han de presentar a la Comissió Europea a partir de l'entrada en vigor del Reglament del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (previsiblement el gener del 2021) per a la seva negociació.

L'estat espanyol està elaborant el seu pla basat en 4 eixos: transició ecològica, transformació digital, cohesió territorial i social i igualtat de gènere.

El Next Generation EU preveu 360.000M€ en préstecs i 390.000M€ en subvencions. Aquest extra de subvencions de 390.000M€ es finançarà amb noves tasses (com per ex. sobre les tones de plàstic no reciclat).

Dels 750.000 MEUR del Next Generation EU:

  • 672.500 M es canalitzen en 4 anys mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència que preveu 360.000 M€ en préstecs i 312.500 M en subvencions.  
  • 77.500 M, tots en subvencions, van a d'altres fons o a engruixir els programes del Marc Financer Pluriennal: REACT-EU, Horitzó Europa, Invest EU, desenvolupament rural, Fons de Transició Justa, RescEU.

Les xifres per Espanya serien 140.000 M€:

dels quals 72.000 en subvencions i la resta amb la concertació d'un préstec. Els 72.000 M€ en subvencions es dividirien en 2 línies: el mecanisme de recuperació i resiliència: 59.168 M€ (70% el 2021-2022 i el 30% restant el 2023), el programa REACT, 12.400M€, d'ajut a la recuperació i cohesió dels territoris, per finançar el 100% de la despesa.

El pressupost total de la UE pel període 2021-27 queda en 1.824.300 MEUR. Enllaç a la infografia del desglòs del pressupost.

Els fons, també es poden classificar segons si estan gestionats per les administracions nacionals (dels estats membres) o directament per la mateixa Comissió Europea: 

Fons Estructurals i Inversió vs Competitius. Font: presentació set-2020 de Conxita Font, de Fons Europeus de la Generalitat de Catalunya.

Pel període 2021-2027 el pressupost dedicat a la política de cohesió en el desenvolupament econòmic, social o territorial de la Unió Europea (UE) és de 373.000 MEUR. La dotació per l'Estat espanyol és de 38.325,13 MEUR a preus corrents. Catalunya no és elegible pel que fa al Fons de Cohesió.

Torna a dalt

Darreres convocatòries de fons europeus: Darreres convocatòries

Més informació:  Web Fons Europeus (Generalitat de Catalunya)

Torna a dalt