L'Ajuntament de Terrassa, amb la voluntat d'avançar en la protecció dels drets de la ciutadania va aprovar el Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa, instaurant la figura del/de la Síndic/a, augmentant així les possibilitats de defensa dels drets fonamentals i llibertats de la ciutadania de Terrassa.

El 29 d'abril de 2004, el Sr. Joan Sales va ser nomenat primer Síndic de la ciutat i, en finalitzar el seu mandat de cinc anys, prengué el relleu la Sra. Isabel Marquès Amat, Síndica del 29 gener de 2010 fins l'11 d'abril de 2016. El 2017 l'Ajuntament va impulsar el procés participatiu per l'elecció i nomenament del/la Síndic/a, essent la Sra. Isabel Marquès Amat l'opció més votada per la ciutadania per exercir novament el càrrec de Síndica fins el 15 de febrer de 2023.

El 27 de gener de 2023, el Ple de l'Ajuntament va acordar escollir el Sr. El Mustapha Ben El Fassi Mezouar com a nou Síndic Municipal de Greuges de Terrassa, essent l'opció que va obtenir més suports en el procés de participació ciutadana per l'elecció del/la Síndic/a de la ciutat desenvolupat a finals del 2022.

La proposta de resolució presentada per l'Alcalde de Terrassa, Sr. Jordi Ballart, en què proposava el Sr. El Mustapha Ben El Fassi per aquest càrrec va ser aprovada per unanimitat de tots els partits polítics que conformen el Consistori. Segons el Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa, aquesta proposta de resolució requeria una majoria de tres cinquenes parts dels membres del Ple, és a dir 17 vots favorables.

La proposta de l'Alcalde, elaborada després d'escoltar la Junta de Portaveus, es basava en el projecte presentat pel candidat, en el seu perfil, en la seva experiència laboral, acadèmica i associativa en la defensa i promoció dels drets humans i en el fet que va ser el candidat que més suports va obtenir en el procés de participació ciutadana.

Càrrec i funcions

El càrrec de Síndic esdevé un òrgan de caràcter unipersonal en el que recau la tasca de defensa i protecció dels drets fonamental i les llibertats públiques de la ciutadania en les seves relacions amb l'Ajuntament i els seus organismes dependents i supervisa l'actua-ció municipal.

El Síndic atén, orienta i informa totes les persones que puguin sentir-se agreujades per alguna actuació, resolució o inactivitat de l'Ajuntament i els seus organismes dependents. Tanmateix, qualsevol persona física o jurídica o col·lectiu està legitimada per adreçar-se al Síndic, per tal de presentar una queixa o reclamació, si té dret o interès legítim en relació a l'objecte de la queixa.

La decisió que adopti el Síndic, en l'exercici de les seves funcions d'investigació i resolució d'un greuge, podrà consistir en l'estimació o la desestimació del greuge presentat per la persona legitimada o, altrament, podrà fer propostes de finalització convencionals d'un procediment mitjançant fórmules de conciliació, arbitratge i mediació entre el particular i l'Administració. La decisió del Síndic no serà objecte de recurs de cap tipus.

Les actuacions del Síndic es regeixen pels principis d'autonomia, imparcialitat i es realitzen respectant els principis de confidencialitat i secret professional. Totes les actuacions són gratuïtes pels interessats.