El Biciregistre és un sistema de registre de bicicletes per promoure la seguretat de les persones usuàries de bicicletes, permetent la dissuasió i la conseqüent reducció dels robatoris i la disposició d'una eina per a la seva recuperació, tot això en benefici de l'ús de la bicicleta com un projecte de la "Red de Ciudades por la bicicleta (RCxB)".

Les persones usuàries de vehicles de mobilitat personal (VMP), majoritàriament els patinets elèctrics, també poden fer ús del BiciRegistre per registrar aquests vehicles.

La RCxB ha implementat un registre informatiu, voluntari i gratuït de bicicletes (o VMP) d'àmbit nacional. Aquest registre conté les dades i característiques de la bicicleta (o VMP), així com imatges (fotografies) de la mateixa.

L'acte de registre de cada bicicleta (o VMP) consistirà en l'entrada a la pàgina web de BICIREGISTRE, l'emplenament de les dades i obligacions sol·licitades en la mateixa (dades personals, característiques de la bicicleta (o VMP), etc.) i la declaració responsable de propietat d'aquesta.

Per a més seguretat i per fer més fàcil la recuperació del vehicle en cas de robatori, és molt recomanable, identificar la bicicleta (o VMP) amb uns adhesius especials. L'adquisició d'aquest joc d'adhesius de marcatge té un cost de 7 euros i el pagament es fa directament a la web.

Per obtenir el joc d'adhesius de marcatge adquirit, la persona sol·licitant s'haurà de personar a una de les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC). Un cop identificada la persona usuària amb la presentació del DNI o un altre document vàlid, es procedirà a comprovar al web el número de localitzador proporcionat en el registre que inclourà que la gestió de pagament s'ha efectuat.

La posterior col·locació dels adhesius i marcatge de la bicicleta (o VMP) l'ha de fer la persona usuària seguint les instruccions que inclou el joc que se li entregarà.

El registre utilitzarà un sistema de codis de control de cadascuna de les bicicletes (o VMPs) inscrites senzill i únic per a tot el territori nacional, que garanteixi un correcte control de les bicicletes (o VMPs). La RCxB es compromet a realitzar les gestions oportunes amb la Direcció General de Trànsit i les forces i cossos de seguretat, amb altres països de l'entorn i amb associacions tant nacionals com internacionals lligades a la bicicleta, per afavorir que el Registre de Bicicletes d'Espanya sigui útil, conegut i acceptat dins i fora de les nostres fronteres.

Més informació:

Desaparició de bicicleta (o VMP)
En el cas que a una persona usuària li robin la bicicleta (o VMP), ha d'entrar al sistema i canviar l'estat de la seva bicicleta (o VMP) pel de "Desaparecida".
Quan la policia troba bicicletes (o VMPs) registrades que han estat robades, es busca a la base de dades entre els vehicles que figuren com a desapareguts, es marcarà com recuperada i es contactarà amb la persona propietària.