El Servei d'Universitats convoca anualment les beques de recerca per a estudiants dels centres universitaris amb seu a Terrassa amb l'objectiu de potenciar la recerca al Campus Universitari de Terrassa i contribuir a la potencialitat del nostre territori en aquest camp.
 
 
 

 

Acte de lliurament de beques 2020

 • Dia: dimecres 25 de novembre
 • Hora: 18 h
 • Lloc: format virtual.

Projectes seleccionats 2020

 • Generalizing Neural Network to manage heating system by developing reduced-order models in Building Energy Management System (Marjan Savadkoohi) 0,06 '
 • Estudi de la interacció entre reforços de matriu cementícia i formigó armat per a noves aplicacions de reforç estructural (Virginia Dolores Mendizabal) 2,11'
 • Monitorització de la suor mitjançant una microfluídica escalable (Representant: Genís Rabost Equip: Arnau Serra i Jasmina Casals) 3,45'
 • Estudi de l'efecte de la potència de la lent i temps d'aplicació en la relaxació de l'acomodació durant el fogging (Joan Goset) 5,37'
 • Nuevo test diagnóstico del Alzheimer basado en el registro de movimientos oculares (Maialen Aldape) 7,36'
 • Mobile application for the inspection of Facility Maintenance Management (Seyedhamidreza Alavi) 9,55'
 • Promoció d'una educació sexual per a persones amb discapacitat intel·lectual mitjançant l'ús de les noves tecnologies: una mirada de Teràpia Ocupacional (Aroa Gonzalez) 12,08'
 • Enginyeria Hospitalària (Representant: David Gonzalez. Equip: Javier Alvarez, Marcel Macarulla, Mireia Tarruella, Inda Zango, Núria Codern i Melinda González 13,59'

 

Projectes guanyadors 2019

 • Projecte de disseny, construcció i validació d'un aerogenerador fent servir impressió 3D (Guillem Vergés) 0,06'
 • Influencia del lavado doméstico en la variación de las propiedades de los tejidos de algodón orgánico de color natural intrínseco (Hesam Aliei) 4,42'
 • BIM integrations and visualitzation for occupant fee dack (Seyed Hamidreza Alavi) 9,07'
 • El joc sense límits, una qüestió de necessitat. Projecte sobre la modificació inclusiva i contextual de les àrees de joc infantil a la ciutat de Barcelona (Sara Garcia i Noelia Couso) 11,20'
 • Reforç d'estructures sota càrregues dinàmiques mitjançant reforços de TRM amb malles vegetals autòctones (Virginia D. Mendizábal) 15,24'
 • Desenvolupament de materials compostos reforçats amb no teixits elaborats a partir de residus tèxtils (Laura González) 20,11'
 • Propagació de feixos polaritzats en mitjans dispersos: aplicació a sistemes òptics polarimèctrics actius en entorns de boira per al vehicle autònom (Maria Ballesta) 27,52'
 • Coneixements i opinions sobre la donació de llet materna en mares no donants de Terrassa (Natalia Gargallo) 31,02'
 • Teràpia amb suport musical per millorar la qualitat de vida en persones que han tingut un ictus (Gisela Sabaté) 37,36'
 • Millora del sistema d'enfocament d'un microscopi de baix cost (Adrià Arrabal) 41,10'
 • Desarrollo de un entorno de formación activa para educación en ingeniería 4.0 igualitaria (Àngel Fernández i Lucia Ruiz) 44,02'
 • Una sola salut. Estudi de l'atenció en cures en el col·lectiu sense sostre amb animals de companyia (Anna Navarro i Sandra Rojas) 45,51'

 

Poden optar a aquestes beques totes les persones físiques i agrupacions de persones físiques sense personalitat jurídica que, a títol individual o col•lectiu, presentin projectes relatius a treballs de recerca sobre la ciència, la tecnologia o l'humanisme social. En cas de participar de manera col•lectiva es nomenarà una persona responsable del projecte a efectes de comunicació i representació.

Els treballs han de ser supervisats per un tutor o tutora que avali la proposta, han de ser originals i es valoraran aspectes com la innovació, el rigor i la creativitat, el treball multidisciplinari i la incorporació de la perspectiva de gènere.
 
Es valoraran en funció del cicle o etapa que l'estudiant cursi en el moment de la petició (grau, màster o doctorat), tot diferenciant els àmbits d'especialització:
 • Àmbit salut i/o societat
 • Àmbit tecnològic
 • Àmbit mitjans audiovisuals
 • Àmbit interdisciplinari
 • Altres àmbits
En primer lloc els treballs de recerca presentats es distribuiran segons el nivell i els àmbits d'especialització relacionats anteriorment.

En segon lloc, els projectes s'aprovaran per ordre de major puntuació (consulteu els criteris de valoració al punt 7 de les bases) fins a l'exhauriment del pressupost.

L'import de la beca es calcularà proporcionalment a la puntuació obtinguda.