L'aigua és un recurs escàs que hem de cuidar i mantenir. S'ha de gestionar amb criteris d'interès general, ja que es tracta d'un bé comú i essencial, i l'hem d'utilitzar de forma adequada, aplicant mesures que ens permetin estalviar entre tots i totes. Tant l'abastament d'aigua com la xarxa de sanejament, són serveis bàsics, i per tant l'accés a aquests ha de ser universal i assequibles per a tothom.

Logo de TaiguaDes del 10 de desembre de 2018, l'Ajuntament de Terrassa gestiona de manera directa el servei públic d'abastament d'aigua a la nostra ciutat, a través de la nova entitat pública Taigua https://www.taigua.cat/ Amb aquest pas, Terrassa s'ha convertit en un dels municipis més grans de l'Estat que ha apostat per la gestió municipal directa com a garantia d'un servei públic, eficient, de qualitat, transparent, participatiu, equitatiu i social.

Una de les novetats que ha incorporat la gestió municipal directa d'aquest servei ha estat la creació de l'Observatori de l'Aigua de Terrassa (OAT), amb la finalitat de canalitzar la participació ciutadana en la definició de les polítiques i en les decisions estratègiques per al bon funcionament del servei.

L'OAT està adscrit a l'Ajuntament de Terrassa, té un caràcter consultiu, assessor, deliberatiu i propositiu, amb capacitat per elaborar estudis, informes i propostes sobre la gestió de l'aigua. També té potestat per tirar endavant acords que hauran de ser considerats pel govern municipal.

Des del Servei de Medi Ambient es treballa per assegurar una correcta gestió integral del cicle de l'aigua, que va des de l'obtenció, la seva distribució i l'ús de l'aigua fins a la depuració de les aigües residuals. Entre altres tasques, millorem i mantenim la xarxa d'aigua potable, autoritzem i controlem els abocaments d'aigües residuals de caràcter industrial a la xarxa de clavegueram municipal i gestionem el sistema de sanejament.

Els Serveis de Medi Ambient de l'Ajuntament de Terrassa i el departament de Salut de la Generalitat vetllen per garantir la qualitat global de l'aigua.