Si vols reemprendre agafant la gestió d'una empresa o si vols cedir la teva empresa i estàs interessat en conèixer i participar en el programa Reempresa, demana cita telemàticament o per telèfon a l'OAE.
 
En què consisteix la cita?
 
És una entrevista amb personal tècnic municipal per donar a conèixer la Reempresa, per recollir tota la informació necessària per participar i donar-vos d'alta al sistema informàtic.
 

Amb les persones reemprenedores es determina el perfil de l'usuari com a reemprenedor, així com les seves preferències respecte a l'empresa objectiu a reemprendre.

En el cas de les empreses cedents l'objectiu principal de l'entrevista és determinar el perfil d'empresa cedent, validar la documentació aportada, determinar una primera oferta de cessió, i posteriorment, publicar l'anunci en la web.

Documentació a presentar el dia de la cita:
(Relativa a l'empresa cedent i en funció de la forma jurídica del titular)
 
Empresaris individuals
 • Fotocòpia del DNI
 • Declaració censal (Model 036 o 037)
 • Llicència d'activitat
 • Contracte de lloguer
 • Comptabilitat / Llibre d'Ingressos i Despesses (tres últims anys)
 • Declaració de la renda (Model 100) dels 3 últims anys
 • Pagament fracionat IRPF (Model 130 estimació directa / Model 131 Estimació objectiva) dels 3 últims anys
 • Liquidació anual d'IVA (Model 390) dels 3 últims anys
 • Relació de clients i proveïdors (Model 347) dels 3 últims anys
 •  Relació nominal dels treballadors (Model TC2) de l'últim any
 
Societats
 • Fotocòpia del DNI de tots els socis
 • CIF de l'empresa
 • Declaració censal (Model 036)
 • Llicència d'activitat
 • Contracte de lloguer
 • Balanç de situació dels 3 últims anys
 • Compte de pèrdues i guanys dels 3 últims anys
 • Liquidació anual de l'IVA (Model 390) dels 3 últims anys
 • Relació de clients i proveïdors (Model 347) dels 3 últims anys
 • Relació nominal dels treballadors (Model TC2) de l'últim any
 • Impost de Societats (Model 200) dels 3 últims anys
 • Escriptura pública de constitució de la SL
 • Estatuts Socials de la SL
 • Fotocòpia del Registre Mercantil