L'Ajuntament de Terrassa dóna suport a les persones o famílies amb dificultats per pagar la quota hipotecària mitjançant l'OFIMEH i el SIDH (Servei d'Intermediació pels Deutes de l'Habitatge de la Diputació de Barcelona). 
 
Si us trobeu en aquesta situació cal seguir el següents passos:
 • Adreçar-se a l'entitat financera per comunicar-li la vostra situació de dificultat de pagament per tal de poder arribar a una solució
 • Si l'entitat bancària no ofereix cap solució o tens dubtes, cal trucar per telèfon 937 315 982 o realitzar el tràmit per a la seu electrònica 
 • Es concretarà hora i dia d'entrevista amb un professional que intermediarà amb l'entitat financera per a buscar la solució mes adequada i cal portar la següent documentació:
  • DNI/NIE
  • Escriptura de compra-venda o de transmissió de la finca
  • Escriptura de la hipoteca concedida
  • Escriptura de novació de la hipoteca, si és el cas
  • Altres crèdits vinculats a la hipoteca, si és el cas
  • Documentació acreditativa de la situació actualitzada de la hipoteca en el moment de la demanda: quantitat inicial de la hipoteca, quantitat pendent, quota mensual, període pendent per a l'amortització de la hipoteca, darrer rebut pagat
  • Document d'identitat de la persona o persones titulars de l'habitatge
  • Autorització per realitzar la intermediació, de l'altre o altres propietaris de l'habitatge
  • Certificat d'inscripció del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i de les prestacions que es perceben per aquesta situació dels membres de la unitat familiar que estan a l'atur
  • Documentació acreditativa dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar, concretant la font d'ingressos: per treball, prestació temporal de RMI, pensionistes, pensions compensatòries, pensions alimentàries, altres….
  • Documentació acreditativa de les dades de l'entitat financera: oficina, adreça, telèfon
  • Demanda judicial presentada per l'entitat financera, si és el cas
  • Si s'ha demanant justícia gratuïta (advocat d'ofici) s'haurà de facilitar el nom i cognoms del lletrat assignat
  • Sentència de divorci, si és el cas