Aquest és l'espai dels grups polítics municipals de l'Ajuntament de Terrassa. A dins de cada apartat trobareu la informació que els grups polítics volen posar a disposició de la ciutadania. Els cinc grups municipals de l'Ajuntament de Terrassa són:

Els regidors i regidores tenen el dret a presentar propostes de resolució al Ple com un punt de l'ordre del dia sobre un assumpte no dictaminat prèviament per la comissió informativa. La iniciativa correspon a l'alcalde o alcaldessa, a un o diversos grups municipals, o a almenys tres membres de la Corporació.
 
També poden presentar propostes de declaracions institucionals i acords a la Junta de Portaveus sobre assumptes d'interès ciutadà, tant d'àmbit municipal com supramunicipal. Les declaracions i els acords aprovats amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la Junta de Portaveus s'eleven al Ple de l'Ajuntament. 

Podeu accedir a través d'aquests enllaços a les Propostes de Resolució presentades pels diferents grups polítics a les diferents sessions plenàries.

Consulteu les propostes de resolució i acords de la Junta de Portaveus que han estat presentades pels diferents grups municipals: