Per fer possible l'execució del pressupost de l'Ajuntament i contribuir a la millora de la gestió municipal, els Serveis de Gestió Tributària i Recaptació vetllen i faciliten el compliment de les obligacions tributàries per part de la ciutadania.

Entre les funcions principals que es porten a terme, destaquen:

  • Gestionar i recaptar els tributs (impostos, taxes i contribucions especials) i altres ingressos de dret públic de l'Ajuntament.
  • Dur a terme la inspecció relativa a tots els impostos i taxes municipals, així com de les activitats del municipi.
  • Instruir procediments d'embargament per tal d'aconseguir el cobrament dels ingressos municipals.
  • Dur a terme la gestió delegada del Cadastre Immobiliari del Municipi.
  • Gestionar el procediment sancionador del Trànsit.
  • Atorgar els beneficis fiscals i ajuts per facilitar el compliment de les obligacions tributàries municipals.

Terrassa ha eliminat les notificacions i comunicacions en paper relatives a pagaments de tributs i altres ingressos de dret públic (com multes) i les ha substituït per notificacions electròniques quan vagin adreçades a persones obligades a rebre-les per canals digitals, en especial les persones jurídiques. Més informació en aquest enllaç.

 

Informació general sobre el pagament de tributs i multes

Domiciliar el pagament dels impostos municipals és la manera més còmoda i senzilla de fer front a les obligacions tributàries:

  • Permet gaudir de bonificacions per pagaments únics domiciliats
  • Permet fer pagaments fraccionats sense cap tipus de cost
  • Permet despreocupar-se dels terminis de pagament i d'haver de pagar recàrrecs per fer pagaments fora de data
  • Estalvia temps de desplaçaments i d'espera

 

A través de la Seu Electrònica també es poden abonar els tributs mitjançant targeta de crèdit i Bizum.
 

 

 

Més informació sobre el pagament de tributs i multes en https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/pagaments

Calendari fiscal 2022
https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/calendari-fiscal-2022

Relació d'impostos i taxes
https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/cataleg-de-tramits