El Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, impulsa el Programa per al desenvolupament de Plans Locals d'Inclusió Social, d'acord amb els Plans d'Acció per a la Inclusió i la Cohesió Social de Catalunya.

Els Plans Locals d'Inclusió Social (PLIS) són uns dels instruments dels que es poden dotar els municipis per lluitar contra la pobresa i afavorir la inclusió social, és a dir, debilitar els factors generadors d'exclusió, atendre els col·lectius amb més necessitats i prevenir futures situacions de vulnerabilitat.

L'objectiu és impulsar polítiques i accions en l'àmbit local per minimitzar els factors de risc, potenciant aquells aspectes que eviten caure en situacions d'exclusió social. Dissenyar i desplegar accions prioritàries consensuades pels agents socials de cada territori, en base a la diagnosi i els recursos existents, fomentant el treball en xarxa i el treball participatiu.

Amb el PLIS es contribueix a avançar col·lectivament vers una societat més solidària, inclusiva i amb més cohesió social. 

Els Plans Locals d'Inclusió Social tenen una trajectòria d'impuls i implantació a Catalunya:

Diversos municipis o consells comarcals disposen de plans locals, subvencionats a través d'un contracte programa amb la Generalitat. El Programa de Plans Locals d'Inclusió Social es va iniciar el 2006 i al llarg d'aquests anys s'ha arribat a 42 ens locals que estan desenvolupant el seu PLIS.